Bestanden
Home > Bestanden


Midazolam 5 mg/ml, oplossing voor injectie

RegistratienummerRVG 21393
ProcedurenummerNL/H/0214/002
Farmaceutische vormOplossing voor injectie
ToedieningswegIntramusculair gebruik, Intraveneus gebruik, Rectaal gebruik
ATCN05CD08 - Midazolam
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum04 december 1997
RegistratiehouderGenthon B.V.
Microweg 22
6545 CM NIJMEGEN
Werkzame stof(fen)MIDAZOLAMHYDROCHLORIDE
overeenkomend met
MIDAZOLAM
Hulpstof(fen)NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER, GEZUIVERD
ZOUTZUUR (E 507)
Download: IB-tekst PDF
Zie ook: Bijsluiter


Registration 
file 
  
Midazolam 5 mg/ml 
 
solution for injection 
 
 
Module 1 - Section 3.1 SPC, Labelling 
 
and Package Leaflet 
page 1/26
 
Samenvatting van de productkenmerken 
 

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
Midazolam 5 mg/ml, oplossing voor injectie 
 
 

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING  
Elke ml bevat 5 mg midazolam (als midazolamhydrochloride) 
Een ampul van 1 ml bevat 5 mg of midazolam 
Een ampul van 2 ml bevat 10 mg of midazolam 
Een ampul van 3 ml bevat 15 mg of midazolam 
Een ampul van 5 ml bevat 25 mg of midazolam 
Een ampul van 10 ml bevat 50 mg of midazolam 
 
Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per ampul, dat 
wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.  
 
Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 
 
 

FARMACEUTISCHE VORM 
Oplossing voor injectie, infusie of rectale toediening  
Heldere, kleurloze oplossing  
 
 

KLINISCHE GEGEVENS 
4.1 
Therapeutische indicaties 
Midazolam is een kortwerkend slaapinducerend geneesmiddel dat is 
geïndiceerd: 
 
Bij volwassenen 

•  Bewustzijnsverlaging vóór en tijdens diagnostische of therapeutische 
ingrepen met of zonder lokale anesthesie. 
 
•  Anesthesie 

Premedicatie vóór inleiding van anesthesie 

Inleiding van anesthesie 

Als sedatieve component bij gecombineerde anesthesie. 
issue date: 07-09-2010 
 
version: M1.3.1_01.MDZ.inj5.004.03.NL.214.02 approved: MF 
  

 Registration 
file 
  
Midazolam 5 mg/ml 
 
solution for injection 
 
 
Module 1 - Section 3.1 SPC, Labelling 
 
and Package Leaflet 
page 2/26
 
 
•  Sedatie op de intensive care (i.c.) 
 
 
Bij kinderen 
•  Bewustzijnsverlaging vóór en tijdens diagnostische of therapeutische 
ingrepen met of zonder lokale anesthesie. 
 
•  Anesthesie 

Premedicatie vóór inleiding van anesthesie 
 
•  Sedatie op de intensive care (i.c.) 
 
 
4.2 
Dosering en wijze van toediening 
STANDAARDDOSERING  
 
Midazolam is een krachtig sedatief middel waarbij titratie en langzame 
toediening vereist zijn. Titratie wordt ten sterkste aanbevolen om op veilige 
wijze het gewenste sedatieniveau te bereiken op geleide van de klinische 
behoefte, de fysieke status, de leeftijd en de concomiterende medicatie. Bij 
volwassenen boven de 60 jaar, bij verzwakte of chronisch zieke patiënten en 
bij pediatrische patiënten dient de dosering voorzichtig te worden bepaald 
waarbij de bij elke patiënt behorende risicofactoren in aanmerking dienen te 
worden genomen. Standaarddoseringen worden in de tabel hieronder 
aangegeven.  
 
Aanvullende bijzonderheden staan in de tekst onder de tabel. 
 
Indicatie  
Volwassenen < 60 j  
Volwassenen  ≥ 60 j /  Kinderen  
verzwakt of chronisch 
ziek  

Bewustzijnsverlaging  i.v 
i.v.  
i.v. bij patiënten van 
 
 
Startdosis: 2 - 2,5 mg 
Startdosis: 0,5 - 1 mg 
6 maanden - 5 jaar 
Titratiedoses: 1 mg 
Titratiedoses: 0,5 - 1 mg 
Startdosis:  
Totale dosis: 3,5 - 7,5  Totale dosis: < 3,5 mg 
0,05 - 0,1 mg/kg 
mg 
Totale dosis: < 6 mg 
i.v. bij patiënten van 6-12 
jaar 
Startdosis:  
0,025 - 0,05 mg/kg 
Totale dosis: < 10 mg  
rectaal 6 maanden 
0,3 - 0,5 mg/kg 
issue date: 07-09-2010 
 
version: M1.3.1_01.MDZ.inj5.004.03.NL.214.02 approved: MF 
  

 Registration 
file 
  
Midazolam 5 mg/ml 
 
solution for injection 
 
 
Module 1 - Section 3.1 SPC, Labelling 
 
and Package Leaflet 
page 3/26
 
i.m. 1 - 15 jaar 
0,05 - 0,15 mg/kg 
i.v.  
i.v.  
rectaal > 6 maanden 
1-2 mg herhaaldelijk  startdosis: 0,5 mg  
0,3-0,5 mg/kg  
toegediend 
langzaam optitreren 
i.m. 1-15 jaar  
Anesthesie 
i.m.  
zoals nodig 
0,08-0,2 mg/kg  
premedicatie 
0,07-0,1 mg/kg  
i.m.  
0,025-0,05 mg/kg  
Anesthesie 
i.v. 
i.v.  
 
inleiding 
0,15 - 0,2 mg/kg (0,3 -  0,05-0,15  mg/kg (0,15-
0,35 zonder 
0,3 zonder premedicatie) 
premedicatie) 
 
Sedatieve 
i.v.  
intermitterende doses i.v.  
component bij 
lagere doses dan 
van 0,03-0,1 mg/kg of  
gecombineerde 
aanbevolen voor 
continu infuus van 
anesthesie 
volwassenen < 60 jaar 
0,03-0,1 mg/kg/u  
i.v. bij neonaten < 32 
weken 
zwangerschapsduur 
0,03 mg/kg/u 
i.v. bij neonaten > 32 
i.v.  
weken en kinderen t/m 6 
Oplaaddosis: 0,03-0,3 mg/kg met stapsgewijze 
maanden 
Sedatie op de i.c. 
verhogingen van 1-2,5 mg 
0,06 mg/kg/u 
Onderhoudsdosis: 0,03-0,2 mg/kg/u 
i.v. bij patiënten > 6 
maanden 
Oplaaddosis: 0,05-0,2 
mg/kg 
Onderhoudsdosis: 0,06-0,12 
mg/kg/u 
 
 
DOSERING BIJ BEWUSTZIJNSVERLAGING  
 
issue date: 07-09-2010 
 
version: M1.3.1_01.MDZ.inj5.004.03.NL.214.02 approved: MF 
  

 Registration 
file 
  
Midazolam 5 mg/ml 
 
solution for injection 
 
 
Module 1 - Section 3.1 SPC, Labelling 
 
and Package Leaflet 
page 4/26
 
Om een bewustzijnsverlaging voorafgaand aan een diagnostische of 
chirurgische ingreep te bereiken, wordt midazolam intraveneus toegediend. 
De dosis moet individueel worden aangepast en moet getitreerd worden en 
mag niet door een snelle of enkelvoudige bolusinjectie worden toegediend.  
Het begin van de sedatie kan per individu verschillen afhankelijk van de 
fysieke gesteldheid van de patiënt en de precieze wijze van doseren (bijv. de 
snelheid van toediening en de toegediende hoeveelheid). Indien nodig 
kunnen, op geleide van de individuele behoefte van de patiënt, aanvullende 
doses gegeven worden. Ongeveer 2 minuten na de injectie begint het middel 
te werken. Het maximale effect wordt binnen 5 tot 10 minuten bereikt. 
 
Volwassenen 
De i.v. injectie van midazolam dient langzaam te geschieden met een 
snelheid van ongeveer 1 mg in 30 seconden. 
 
Bij volwassenen beneden 60 jaar bedraagt de startdosering 2 tot 2,5 mg, toe 
te dienen 5 tot 10 minuten voor het begin van de ingreep. Indien nodig 
kunnen vervolgdoses van 1 mg worden gegeven. Het blijkt dat de gemiddelde 
totale dosis varieert van 3,5 tot 7,5 mg. Een totale dosis groter dan 5 mg is 
gewoonlijk niet nodig. 
 
Bij volwassenen boven 60 jaar, verzwakte of chronisch zieke patiënten, dient 
de aanvangsdosis verlaagd te worden tot 0,5-1,0 mg en 5-10 minuten voor de 
ingreep toegediend te worden. Indien nodig kunnen vervolgdoses van 0,5 tot 
1 mg worden gegeven. Doordat bij deze patiënten het piekeffect minder snel 
bereikt kan worden, dient additionele midazolam zeer langzaam en 
voorzichtig getitreerd te worden. Een totale dosis groter dan 3,5 mg is 
gewoonlijk niet nodig. 
 
Pediatrische patiënten  
I.V. toediening: midazolam dient langzaam getitreerd te worden tot het 
gewenste klinisch effect is bereikt. De startdosis moet over 2 tot 3 minuten 
worden toegediend. Daarna moet 2 tot 5 minuten worden gewacht om het 
sedatieve effect ten volle te kunnen beoordelen alvorens te beginnen met de 
ingreep of voordat een dosis wordt herhaald. Als verdere sedatie noodzakelijk 
is, ga dan door met titreren middels kleine stapsgewijze verhogingen tot het 
gepaste sedatieniveau is bereikt. Baby's en kinderen onder de 5 jaar kunnen 
een aanzienlijk hogere dosis (mg/kg) nodig hebben dan oudere kinderen en 
adolescenten.  
 
–  Pediatrische patiënten jonger dan 6 maanden: pediatrische patiënten 
jonger dan 6 maanden zijn bijzonder gevoelig voor luchtwegobstructie 
issue date: 07-09-2010 
 
version: M1.3.1_01.MDZ.inj5.004.03.NL.214.02 approved: MF 
  

 Registration 
file 
  
Midazolam 5 mg/ml 
 
solution for injection 
 
 
Module 1 - Section 3.1 SPC, Labelling 
 
and Package Leaflet 
page 5/26
 
en hypoventilatie. Dat is de reden dat het gebruik voor 
bewustzijnsverlaging bij kinderen jonger dan 6 maanden niet wordt 
aanbevolen.  
–  Pediatrische patiënten van 6 maanden tot en met 5 jaar: startdosering 
0,05 tot 0,1 mg/kg. Een totale dosis tot 0,6 mg/kg kan nodig zijn om het 
gewenste eindpunt te bereiken maar de totale dosis mag de 6 mg niet 
overschrijden. De hogere doses kunnen gepaard gaan met verlengde 
sedatie en het risico van hypoventilatie.  
–  Pediatrische patiënten van 6 tot 12 jaar: startdosering 0,025 tot 0,05 
mg/kg. Een totale dosis tot 0,4 mg/kg tot maximaal 10 mg kan nodig 
zijn. De hogere doses kunnen gepaard gaan met verlengde sedatie en het 
risico van hypoventilatie.  
–  Pediatrische patiënten van 12 tot 16 jaar: dosering als bij volwassenen.  
 
Rectale toediening: De totale dosis midazolam bedraagt gewoonlijk 0,3 tot 
0,5 mg/kg. De rectale toediening van de ampuloplossing geschiedt middels 
een plastic applicator die op het eind van de spuit wordt bevestigd. Als het 
toe te dienen volume te klein is, kan water toegevoegd worden tot een totaal 
volume van 10 ml. De totale dosis dient in één keer te worden toegediend en 
herhaalde rectale toediening dient vermeden te worden. Het gebruik bij 
kinderen jonger dan 6 maanden wordt niet aanbevolen omdat beschikbare 
data bij deze populatie beperkt zijn.  
 
I.M. toediening: De gebruikte doses variëren van 0,05 tot 0,15 mg/kg. Een 
totale dosis hoger dan 10 mg is gewoonlijk niet nodig. Deze wijze van 
toedienen dient slechts in uitzonderlijke gevallen gebruikt te worden. Rectale 
toediening verdient de voorkeur omdat i.m. toediening pijnlijk is.  
 
Bij kinderen met een lichaamsgewicht onder de 15 kg worden 
midazolamoplossingen met concentraties hoger dan 1 mg/ml niet aanbevolen. 
Hogere concentraties moeten verdund worden tot 1 mg/ml. 
 
 
DOSERING BIJ ANESTHESIE  
 
PREMEDICATIE  
 
Premedicatie met midazolam, kort voor een ingreep toegediend, veroorzaakt 
sedatie (inductie van slaap of slaperigheid en vermindering van ongerustheid) 
en pre-operatief geheugenverlies. Midazolam kan ook worden toegediend in 
combinatie met anticholinergica. Bij deze indicatie dient midazolam 
intraveneus of intramusculair diep in een grote spiermassa te worden 
issue date: 07-09-2010 
 
version: M1.3.1_01.MDZ.inj5.004.03.NL.214.02 approved: MF 
  

 Registration 
file 
  
Midazolam 5 mg/ml 
 
solution for injection 
 
 
Module 1 - Section 3.1 SPC, Labelling 
 
and Package Leaflet 
page 6/26
 
toegediend 20 tot 60 minuten vóór de inleiding van de anesthesie of bij 
kinderen bij voorkeur via rectale toediening (zie hieronder). Na toediening 
van premedicatie is nauwkeurige en voortdurende observatie van de patiënten 
verplicht omdat de interindividuele gevoeligheid kan variëren en 
overdoseringssymptomen kunnen optreden. 
 
Volwassenen 
Voor pre-operatieve sedatie en om het herinneringsvermogen voor pre-
operatieve gebeurtenissen te verminderen, bedraagt de aanbevolen dosis voor 
volwassenen met ASA fysieke statusclassificatie I & II en beneden de 60 jaar 
1-2 mg i.v. herhaaldelijk toegediend als nodig, of 0,07 tot 0,1 mg/kg 
intramusculair toegediend. Wanneer midazolam wordt toegediend aan 
volwassenen boven de 60 jaar, verzwakte of chronisch zieke patiënten, moet 
de dosis worden verlaagd en individueel aangepast. De aanbevolen i.v. 
startdosering is 0,5 mg en dient langzaam opgetitreerd te worden als nodig. 
Een dosis van 0,025 tot 0,05 mg/kg, intramusculair toegediend, wordt 
aanbevolen. In geval van gelijktijdige toediening van narcotica dient de 
midazolamdosering te worden verlaagd. De gebruikelijke dosis bedraagt 2 tot 
3 mg. 
 
Pediatrische patiënten 
Neonaten en kinderen tot een leeftijd van 6 maanden: 
Het gebruik bij kinderen jonger dan 6 maanden wordt niet aanbevolen 
vanwege onvoldoende beschikbare gegevens. 
 
Kinderen ouder dan 6 maanden 
Rectale toediening: De totale dosis midazolam, gewoonlijk variërend van 0,3 
tot 0,5 mg/kg, dient 15 tot 30 minuten vóór de inleiding van de anesthesie 
toegediend te worden. De rectale toediening van de ampuloplossing geschiedt 
middels een plastic applicator die op het eind van de spuit wordt bevestigd. 
Als het toe te dienen volume te klein is, kan water toegevoegd worden tot een 
totaal volume van 10 ml. 
 
I.M. toediening: Omdat i.m. toediening pijnlijk is, dient deze wijze van 
toedienen slechts in uitzonderlijke gevallen gebruikt te worden. Rectale 
toediening verdient de voorkeur. Het is echter aangetoond dat doses variërend 
van 0,08 tot 0,2 mg/kg midazolam, intramusculair toegediend, effectief en 
veilig zijn. 
In relatie tot het lichaamsgewicht zijn bij kinderen tussen 1 en 15 jaar 
verhoudingsgewijs hogere doses vereist dan bij volwassenen. 
 
issue date: 07-09-2010 
 
version: M1.3.1_01.MDZ.inj5.004.03.NL.214.02 approved: MF 
  

 Registration 
file 
  
Midazolam 5 mg/ml 
 
solution for injection 
 
 
Module 1 - Section 3.1 SPC, Labelling 
 
and Package Leaflet 
page 7/26
 
Bij kinderen van minder dan 15 kg lichaamsgewicht worden 
midazolamoplossingen met concentraties hoger dan 1 mg/ml niet aanbevolen. 
Hogere concentraties moeten verdund worden tot 1 mg/ml. 
 
INLEIDING VAN ANESTHESIE 
 
Volwassenen 
Wanneer midazolam wordt gebruikt voor inleiding van de anesthesie voordat 
andere anesthetica zijn toegediend, is de individuele respons wisselend. De 
dosis moet worden getitreerd tot het gewenste effect op geleide van de 
leeftijd en de klinische status van de patiënt. Wanneer midazolam 
voorafgaand aan of in combinatie met andere i.v.- of inhalatiemiddelen voor 
inleiding van de anesthesie wordt gebruikt, dient de startdosis van elk middel 
beduidend verlaagd te worden, soms tot 25% van de gebruikelijke 
startdosering van de individuele middelen. Het gewenste anesthesieniveau 
wordt door trapsgewijze titratie bereikt. De i.v. inleidingsdosis midazolam 
dient langzaam stapsgewijs gegeven te worden. Elke stap van niet meer dan 5 
mg moet geïnjecteerd worden over 20 tot 30 seconden met 2 minuten tussen 
de opeenvolgende stappen. 
 
•  Bij volwassenen onder de 60 jaar die premedicatie ontvangen zal een i.v. 
dosis van 0,15 tot 0,2 mg/kg gewoonlijk voldoende zijn. Bij volwassenen 
onder de 60 jaar zonder premedicatie kan de dosis hoger zijn (0,3 tot 
0,35 mg/kg i.v.). Indien noodzakelijk kunnen stapsgewijze verhogingen 
van ongeveer 25% van de startdosis bij de betreffende patiënt worden 
gebruikt om de inleiding te voltooien. Daarvoor in de plaats kan de 
inleiding ook voltooid worden met inhalatie-anesthetica. In resistente 
gevallen kan een totale dosis tot 0,6 mg/kg voor de inleiding gebruikt 
worden maar zulke hogere doses kunnen het bijkomen uit narcose 
vertragen. 
 
•  Bij volwassenen ouder dan 60 jaar die premedicatie ontvangen, 
verzwakte of chronisch zieke patiënten dient de dosis significant 
verlaagd te worden, bijvoorbeeld tot 0,05-0,15 mg/kg, intraveneus 
toegediend gedurende 20-30 seconden en rekening houdende met 2 
minuten voor het optreden van het effect. 
 
•  Volwassenen boven 60 jaar zonder premedicatie hebben gewoonlijk 
meer midazolam nodig voor de inleiding; een startdosis van 0,15 tot 0,3 
mg/kg wordt aanbevolen. Bij patiënten zonder premedicatie met een 
ernstige systemische aandoening of met anderszins verzwakte conditie is 
issue date: 07-09-2010 
 
version: M1.3.1_01.MDZ.inj5.004.03.NL.214.02 approved: MF 
  

 Registration 
file 
  
Midazolam 5 mg/ml 
 
solution for injection 
 
 
Module 1 - Section 3.1 SPC, Labelling 
 
and Package Leaflet 
page 8/26
 
gewoonlijk minder midazolam vereist voor de inleiding. Een startdosis 
van 0,15 tot 0,25 mg/kg zal gewoonlijk voldoende zijn.  
 
 
SEDATIEVE COMPONENT BIJ GECOMBINEERDE ANESTHESIE 
 
Volwassenen 
Midazolam kan als sedatieve component bij gecombineerde anesthesie 
worden gebruikt door ofwel intermitterend kleine vervolgdoses i.v. toe te 
dienen (variërend tussen 0,03 en 0,1 mg/kg) ofwel door een continu 
intraveneus infuus met midazolam toe te dienen (variërend tussen 0,03 en 0,1 
mg/kg/u) doorgaans in combinatie met analgetica. De dosis en de 
dosisintervallen variëren naar gelang de individuele reactie van de patiënt. 
Bij volwassenen ouder dan 60 jaar, verzwakte of chronisch zieke patiënten 
zijn lagere onderhoudsdoses vereist. 
 
SEDATIE OP DE INTENSIVE CARE 
 
Het gewenste sedatieniveau wordt bereikt door midazolam trapsgewijs te 
titreren gevolgd door ofwel een continu infuus ofwel door intermitterende 
bolusinjecties naargelang de klinische behoefte, de fysieke status, leeftijd en 
concomiterende medicatie (zie rubriek 4.5). 
 
Volwassenen 
I.V. oplaaddosis: 0,03 tot 0,3 mg/kg dient langzaam stapsgewijs gegeven te 
worden. Elke stap van 1 tot 2,5 mg moet geïnjecteerd worden over 20 tot 30 
seconden met 2 minuten tussen de opeenvolgende stappen. Bij patiënten met 
hypovolemie, vasoconstrictie of hypothermie dient de oplaaddosis te worden 
verlaagd of achterwege gelaten te worden. Wanneer midazolam samen met 
krachtige analgetica wordt toegediend, dienen deze laatste middelen eerst te 
worden gegeven zodat het sedatieve effect tengevolge van de 
midazolamtoediening, op veilige wijze al titrerend toegevoegd kan worden 
aan het sedatieve effect tengevolge van de analgeticumtoediening. 
I.V. onderhoudsdosering: De doses kunnen variëren van 0,03 tot 0,2 mg/kg/u. 
Bij patiënten met hypovolemie, vasoconstrictie of hypothermie dient de 
onderhoudsdosering te worden verlaagd. Het sedatieniveau dient regelmatig 
beoordeeld te worden. In geval van langdurige sedatie kan zich gewenning 
ontwikkelen met als gevolg dat de dosis mogelijk moet worden verhoogd. 
 
Neonaten en kinderen tot en met 6 maanden 
Midazolam dient als een continu intraveneus infuus toegediend te worden 
beginnend met 0,03 mg/kg/u (0,5 μg/kg/min) bij neonaten met een 
issue date: 07-09-2010 
 
version: M1.3.1_01.MDZ.inj5.004.03.NL.214.02 approved: MF 
  

 Registration 
file 
  
Midazolam 5 mg/ml 
 
solution for injection 
 
 
Module 1 - Section 3.1 SPC, Labelling 
 
and Package Leaflet 
page 9/26
 
zwangerschapsduur < 32 weken of 0,06 mg/kg/u (1 μg/kg/min) bij neonaten 
met een zwangerschapsduur > 32 weken en bij kinderen tot en met 6 
maanden. 
Intraveneuze oplaaddoses worden niet aanbevolen bij premature baby's, 
neonaten en kinderen tot en met 6 maanden; het is beter om het infuus 
gedurende de eerste paar uur sneller te laten lopen om therapeutische 
plasmaspiegels te bereiken. De infusiesnelheid dient telkens zorgvuldig en 
frequent opnieuw beoordeeld te worden, vooral na de eerste 24 uur om zo de 
laagst mogelijke effectieve dosis toe te dienen en om mogelijke kans op 
cumulatie van het geneesmiddel te verkleinen. 
Zorgvuldige controle van de ademfrequentie en zuurstofverzadiging is 
vereist. 
 
Kinderen ouder dan 6 maanden 
Bij geïntubeerde en beademde pediatrische patiënten dient een oplaaddosis 
van 0,05 tot 0,2 mg/kg langzaam intraveneus te worden toegediend over ten 
minste 2 tot 3 minuten om het gewenste klinische effect te bewerkstelligen. 
Midazolam mag niet snel intraveneus worden toegediend. De oplaaddosis 
wordt gevolgd door een continu intraveneus infuus met 0,06 tot 0,12 mg/kg/u 
(1 tot 2 μg/kg/min). 
Indien vereist kan de infusiesnelheid verhoogd of verlaagd worden (in het 
algemeen met 25% van de snelheid van de initiële infusie of de 
vervolginfusie) of aanvullende intraveneuze doses midazolam kunnen 
worden toegediend om het verlangde effect te verhogen of te handhaven. 
 
Wanneer een infusie met midazolam wordt ingesteld bij hemodynamisch 
gecompromitteerde patiënten, moet de gebruikelijke oplaaddosis met kleine 
stapjes getitreerd worden en de patiënt moet gecontroleerd worden op 
hemodynamische instabiliteit, bijv. hypotensie. Deze patiënten zijn ook 
kwetsbaar voor de onderdrukkende effecten van midazolam op de 
ademhaling en een zorgvuldige controle van de ademfrequentie en 
zuurstofverzadiging is vereist. 
 
Bij prematuren, neonaten en kinderen van minder dan 15 kg lichaamsgewicht 
worden midazolamoplossingen met concentraties hoger dan 1 mg/ml niet 
aanbevolen. Hogere concentraties moeten verdund worden tot 1 mg/ml. 
 
Gebruik bij speciale populaties 
 
Nierfunctiestoornis 
issue date: 07-09-2010 
 
version: M1.3.1_01.MDZ.inj5.004.03.NL.214.02 approved: MF 
  

 Registration 
file 
  
Midazolam 5 mg/ml 
 
solution for injection 
 
 
Module 1 - Section 3.1 SPC, Labelling 
 
and Package Leaflet 
page 10/26
 
Bij patiënten met een nierfunctiestoornis (creatinineklaring van <10 ml/min) 
is de farmacokinetiek van ongebonden midazolam na een enkelvoudige 
intraveneuze toediening gelijk aan die gemeld bij gezonde vrijwilligers. 
Echter, na langdurige infusie bij patiënten die op de intensive care liggen was 
de gemiddelde duur van het sedatieve effect bij de populatie met nierfalen 
aanzienlijk toegenomen, hoogstwaarschijnlijk als gevolg van accumulatie van 
α-hydroxymidazolamglucuronide. 
Er zijn geen specifieke gegevens over patiënten met ernstige 
nierfunctiestoornissen (creatinineklaring lager dan 30 ml/min) die midazolam 
toegediend kregen voor de inleiding van anesthesie. 
 
Leverfunctiestoornis 
Leverfunctiestoornissen verminderen de klaring van intraveneus midazolam, 
gevolgd door verhoging van de terminale halfwaardetijd. Daardoor kan het 
klinische effect sterker en langduriger zijn. De benodigde dosering 
midazolam kan worden verlaagd en er dient voor geschikte monitoring van 
de vitale functies gezorgd te worden (zie rubriek 4.4). 
 
Pediatrische populatie 
Zie hierboven en rubriek 4.4. 
 
 
4.3 
Contra-indicaties 
Overgevoeligheid voor benzodiazepinen of voor (één van) de hulpstoffen van 
het product. 
 
Het gebruik voor bewustzijnsverlaging bij patiënten met ernstige 
ademhalingsinsufficiëntie of acute ademhalingsdepressie. 
 
 
4.4 
Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
Midazolam mag uitsluitend toegediend worden door ervaren artsen in een 
omgeving die volledig uitgerust is voor het monitoren en voor de 
ondersteuning van de respiratoire en cardiovasculaire functie en door 
personen die speciaal opgeleid zijn in het herkennen en het behandelen van 
verwachte bijwerkingen waaronder respiratoire en cardiale reanimatie. 
Ernstige cardiorespiratoire bijwerkingen zijn gemeld. Deze bestonden onder 
meer uit ademhalingsdepressie, apnoe, ademstilstand en/of hartstilstand. De 
kans op dergelijke levensbedreigende incidenten is groter als de injectie te 
issue date: 07-09-2010 
 
version: M1.3.1_01.MDZ.inj5.004.03.NL.214.02 approved: MF 
  

 Registration 
file 
  
Midazolam 5 mg/ml 
 
solution for injection 
 
 
Module 1 - Section 3.1 SPC, Labelling 
 
and Package Leaflet 
page 11/26
 
snel wordt toegediend of als een hoge dosering wordt gegeven (zie rubriek 
4.8). 
 
Extra voorzichtigheid is vereist voor de indicatie van bewustzijnsverlaging 
bij patiënten met een verzwakte respiratoire functie. 
 
Vooral pediatrische patiënten jonger dan 6 maanden zijn kwetsbaar voor 
luchtwegobstructie en hypoventilatie en daarom is het van wezenlijk belang 
met kleine stapjes te titreren tot het klinisch effect is bereikt en zorgvuldig de 
ademfrequentie en zuurstofverzadiging te controleren. 
 
Na toediening voor premedicatie is adequate observatie van de patiënt 
verplicht omdat de interindividuele gevoeligheid kan variëren en 
overdoseringssymptomen kunnen optreden. 
 
Speciale voorzorgen dienen betracht te worden wanneer midazolam wordt 
toegediend aan patiënten met een hoog risico:  
–  volwassenen ouder dan 60 jaar  
–  chronisch zieke of verzwakte patiënten, bijv.:  
•  patiënten met een chronische ademhalingsinsufficiëntie  
•  patiënten met chronische nierinsufficiëntie, verminderde 
leverfunctie of een verminderde hartfunctie  
•  pediatrische patiënten, vooral die met cardiovasculaire 
instabiliteit.  
 
Deze patiënten met een hoog risico vereisen een lagere dosering (zie rubriek 
4.2) en moeten continu gecontroleerd worden op vroege symptomen van 
veranderingen van vitale functies.  
 
Bijzondere zorgvuldigheid is vereist wanneer midazolam wordt toegediend 
aan patiënten met myasthenia gravis, zoals ook het geval is bij elk middel 
met czs-onderdrukkende en/of spierverslappende eigenschappen. 
 
Tolerantie 
Bij gebruik van midazolam voor langdurige sedatie op de i.c. is enig 
werkzaamheidsverlies gemeld. 
 
Afhankelijkheid 
Wanneer midazolam wordt gebruikt voor langdurige sedatie op de i.c., moet 
men in gedachten houden dat fysieke afhankelijkheid van midazolam kan 
ontstaan. Het gevaar voor afhankelijkheid stijgt naarmate de dosis en de duur 
issue date: 07-09-2010 
 
version: M1.3.1_01.MDZ.inj5.004.03.NL.214.02 approved: MF 
  

 Registration 
file 
  
Midazolam 5 mg/ml 
 
solution for injection 
 
 
Module 1 - Section 3.1 SPC, Labelling 
 
and Package Leaflet 
page 12/26
 
van de behandeling toenemen; tevens is het groter bij patiënten met een 
medisch verleden van alcohol- en/of drugsmisbruik (zie rubriek 4.8). 
 
Ontwenningsverschijnselen 
Tijdens een langdurige behandeling met midazolam op de i.c. kan zich een 
fysieke afhankelijkheid ontwikkelen. Het plotseling stoppen met de 
behandeling zal daarom gepaard gaan met ontwenningsverschijnselen. De 
volgende symptomen kunnen zich voordoen: hoofdpijn, spierpijn, angst, 
spanning, rusteloosheid, verwardheid, prikkelbaarheid, rebound 
slapeloosheid, stemmingsveranderingen, hallucinaties en convulsies. Omdat 
het risico van ontwenningsverschijnselen groter is na plotseling stoppen van 
de behandeling, wordt aanbevolen om de doses geleidelijk te verminderen. 
 
Amnesie 
Midazolam veroorzaakt anterograde amnesie (dikwijls is dit verschijnsel zeer 
gewenst in situaties zoals vóór en tijdens een chirurgische of diagnostische 
ingreep). De duur ervan is direct gerelateerd aan de toegediende dosis. 
Tengevolge van langdurige amnesie kunnen zich problemen voordoen bij 
poliklinische patiënten die na een ingreep worden ontslagen. Na parenteraal 
behandeld te zijn met midazolam mogen patiënten het ziekenhuis of de 
behandelkamer uitsluitend onder begeleiding verlaten. 
 
Paradoxale reacties 
Het voorkomen van paradoxale reacties zoals agitatie, onwillekeurige 
bewegingen (waaronder tonisch-klonische convulsies en spiertremor), 
hyperactiviteit, vijandigheid, woede-uitbarstingen, agressie, paroxismale 
opwinding en geweldpleging is gemeld bij midazolam. Deze reacties kunnen 
voorkomen bij hoge doses en/of als de injectie snel wordt gegeven. Dit soort 
reacties is het meest gemeld bij kinderen en bejaarden. 
 
Veranderde uitscheiding van midazolam 
De uitscheiding van midazolam kan veranderen bij patiënten die middelen 
krijgen die CYP3A4 remmen of induceren en het kan nodig zijn de dosering 
van midazolam aan te passen (zie rubriek 4.5). 
De uitscheiding van midazolam kan ook vertraagd zijn bij patiënten met 
leverdisfunctie, een laag hartminuutvolume en bij neonaten (zie rubriek 5.2). 
 
Preterm geboren kinderen en neonaten 
Vanwege een toegenomen risico van apnoe, is buitengewone voorzichtigheid 
vereist bij het sederen van preterme en voorheen preterme niet-geïntubeerde 
patiënten. Zorgvuldige controle van de ademfrequentie en 
issue date: 07-09-2010 
 
version: M1.3.1_01.MDZ.inj5.004.03.NL.214.02 approved: MF 
  

 Registration 
file 
  
Midazolam 5 mg/ml 
 
solution for injection 
 
 
Module 1 - Section 3.1 SPC, Labelling 
 
and Package Leaflet 
page 13/26
 
zuurstofverzadiging is vereist. Snelle injectie dient vermeden te worden bij de 
neonatale populatie. 
Bij neonaten functioneren organen minder en/of zijn nog niet voldoende 
ontwikkeld en ook zijn neonaten kwetsbaar voor de intensieve en/of 
verlengde respiratoire effecten van midazolam. Hemodynamische 
bijwerkingen zijn gemeld bij pediatrische patiënten met cardiovasculaire 
instabiliteit; snelle intraveneuze toediening moet vermeden worden bij deze 
populatie. 
 
Pediatrische patiënten jonger dan 6 maanden 
Midazolam is in deze populatie enkel geïndiceerd voor sedatie van intensive 
care patiënten. Pediatrische patiënten die jonger zijn dan 6 maanden zijn met 
name gevoelig voor luchtwegobstructie en hypoventilatie. Daarom is titratie 
met kleine hoeveelheden tot een klinisch effect en zorgvuldige controle van 
de ademfrequentie en de zuurstofverzadiging essentieel (zie ook 
bovenstaande rubriek "Preterm geboren kinderen"). 
 
Gelijktijdig gebruik van alcohol/czs-depressiva 
Het gelijktijdige gebruik van midazolam met alcohol en/of czs-depressiva 
dient te worden vermeden. Dit gelijktijdige gebruik kan mogelijk de klinische 
effecten van midazolam verhogen, waaronder mogelijk ernstige sedatie of 
klinisch relevante ademhalingsdepressie (zie rubriek 4.5). 
 
Medisch verleden van alcohol- of drugsmisbruik 
Gebruik van midazolam dient, evenals andere benzodiazepinen, vermeden te 
worden bij patiënten met een medisch verleden van alcohol- of 
drugsmisbruik. 
 
Ontslagcriteria 
Na behandeling met midazolam, dienen patiënten alleen ontslagen te worden 
uit het ziekenhuis of behandelkamer op aanbeveling van de behandelend arts 
en onder begeleiding van een aanwezige. Het wordt aanbevolen dat de patiënt 
begeleid wordt bij het naar huis gaan na het ontslag. 
 
Dit product bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per ampul, dat wil 
zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is. 
 
 
4.5 
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie  
Farmacokinetische interacties 
issue date: 07-09-2010 
 
version: M1.3.1_01.MDZ.inj5.004.03.NL.214.02 approved: MF 
  

 Registration 
file 
  
Midazolam 5 mg/ml 
 
solution for injection 
 
 
Module 1 - Section 3.1 SPC, Labelling 
 
and Package Leaflet 
page 14/26
 
Midazolam wordt gemetaboliseerd door CYP3A4. Inhibitoren en inductoren 
van CYP3A hebben het vermogen om respectievelijk plasmaconcentraties te 
verhogen en te verlagen, en vervolgens de effecten van midazolam, waardoor 
dosisaanpassingen dienovereenkomstig nodig worden. 
 
Farmacokinetische interacties met CYP3A4-inhibitoren of -inductoren zijn 
meer uitgesproken bij orale toediening in vergelijking met intraveneus 
toegediende midazolam, met name omdat CYP3A4 ook voorkomt in het 
bovenste deel van het maagdarmstelsel. Dit komt omdat voor de orale route 
zowel systemische klaring als beschikbaarheid wordt veranderd terwijl bij 
parenterale route alleen de verandering in de systemische klaring effectief 
wordt. 
Na een enkelvoudige dosis van intraveneus midazolam zal de consequentie 
voor het maximale klinische effect door CYP3A4-remming klein zijn terwijl 
de duur van het effect verlengd kan zijn. Echter, na langdurige dosering van 
midazolam zal zowel de grootte als de duur van het effect toenemen in de 
aanwezigheid van CYP3A4-remming. 
Er zijn geen beschikbare onderzoeken naar CYP3A4-modulatie op de 
farmacokinetiek van midazolam na rectale en intramusculaire toediening. 
Verwacht wordt dat deze interacties minder uitgesproken zullen zijn voor de 
rectale route als voor de orale route omdat het maagdarmstelsel niet 
gepasseerd wordt, terwijl na intramusculaire toediening het effect van 
CYP3A4-modulatie niet substantieel zal verschillen van dat waargenomen 
voor intraveneus midazolam. 
 
Het wordt daarom aanbevolen om de klinische effecten en vitale functies 
nauwkeurig te observeren gedurende het gebruik van midazolam, ermee 
rekening houdend dat deze sterker kunnen zijn en langer kunnen duren na 
gelijktijdige toediening van een CYP3A4-remmer, zelfs bij eenmalige 
toediening. 
Met name toediening van hoge doses midazolam of langdurige infusies met 
midazolam bij patiënten die sterke CYP3A4-remmers krijgen (bijv. bij 
intensive care), kunnen leiden tot een lang aanhoudend hypnotisch effect, een 
vertraagd bijkomen uit narcose en ademhalingsdepressie, waardoor 
dosisaanpassingen nodig worden. 
 
Met betrekking tot inductie dient er rekening mee gehouden te worden dat het 
inducerende proces enige dagen nodig heeft om het maximale effect te 
bereiken en ook enige dagen om te verdwijnen. In tegenstelling tot een 
behandeling van enige dagen met een inductor, wordt van een kortdurende 
behandeling verwacht dat het een minder duidelijke geneesmiddelinteractie 
issue date: 07-09-2010 
 
version: M1.3.1_01.MDZ.inj5.004.03.NL.214.02 approved: MF 
  

 Registration 
file 
  
Midazolam 5 mg/ml 
 
solution for injection 
 
 
Module 1 - Section 3.1 SPC, Labelling 
 
and Package Leaflet 
page 15/26
 
heeft met midazolam. Echter, voor sterke inductoren kan een relevante 
inductie zelfs na een kortdurende behandeling niet uitgesloten worden. 
 
Van midazolam is niet bekend dat het de farmacokinetiek van andere 
geneesmiddelen verandert. 
 
Geneesmiddelen die CYP3A remmen 
Azool-antimycotica 
• Ketoconazol verhoogde de plasmaconcentraties van intraveneus midazolam 
5-voudig terwijl de terminale halfwaardetijd ongeveer 3-voudig toenam. 
Indien parenteraal midazolam gelijktijdig wordt toegediend met de sterke 
CYP3A-remmer ketoconazol, dient dit te gebeuren op een intensive care unit 
(ICU) of gelijksoortige omgeving verzekerd van nauwkeurige klinische 
monitoring en geschikte medische behandeling in geval van 
ademhalingsdepressie en/of aanhoudende sedatie. Verspreide dosering en 
aanpassing van de dosering dient te worden overwogen, vooral wanneer meer 
dan een enkelvoudige intraveneuze dosis midazolam wordt toegediend. 
Dezelfde aanbeveling kan ook van toepassing zijn voor andere azool-
antimycotica (zie verderop) omdat verhoogde sedatieve effecten van 
intraveneus midazolam gemeld zijn, hoewel minder. 
• Voriconazol verhoogde de blootstelling aan intraveneus midazolam 3-
voudig, terwijl de eliminatiehalfwaardetijd ongeveer 3-voudig toenam. 
• Fluconazol en itraconazol verhoogden beiden de plasmaconcentraties van 
intraveneus midazolam 2-3-voudig, gepaard gaande met een toename van de 
terminale halfwaardetijd met respectievelijk 2,4-voud voor itraconazol en 
1,5-voud voor fluconazol
• Posaconazol verhoogde de plasmaconcentraties van intraveneus midazolam 
met ongeveer 2-voud. 
 
Het dient in acht genomen te worden dat indien midazolam oraal toegediend 
wordt, de blootstelling drastisch hoger zal zijn dan in de bovenstaande 
informatie, met name voor ketoconazol, itraconazol, voriconazol
 
Midazolamampullen zijn niet geïndiceerd voor orale toediening. 
 
Macrolide and ketolide antibiotica 
• Erytromycine verhoogde de plasmaconcentraties van intraveneus 
midazolam ongeveer 1,6-2-voudig, gepaard gaande met een 1,5-1,8-voudige 
verhoging van de terminale halfwaardetijd van midazolam. 
• Telitromycine verhoogde het midazolam oppervlak onder de curve 2,2-
voudig na interveneuze toediening van midazolam. 
issue date: 07-09-2010 
 
version: M1.3.1_01.MDZ.inj5.004.03.NL.214.02 approved: MF 
  

 Registration 
file 
  
Midazolam 5 mg/ml 
 
solution for injection 
 
 
Module 1 - Section 3.1 SPC, Labelling 
 
and Package Leaflet 
page 16/26
 
• Claritromycine verhoogde de plasmaconcentraties van midazolam tot 2,5-
voudig, gepaard gaande met een 1,5-2-voudige verhoging van de terminale 
halfwaardetijd.  
 
Aanvullende informatie over orale midazolam toediening  
 
• Roxitromycine: hoewel er geen informatie beschikbaar is over 
roxitromycine met intraveneus midazolam, wijst het milde effect op de 
terminale halfwaardetijd van oraal toegediende midazolamtabletten, een 
toename van 30%, er op dat de effecten van roxitromycine op intraveneus 
midazolam klein kan zijn.  
 
Hiv-proteaseremmers 
• Saquinavir en andere hiv-proteaseremmers: gelijktijdige toediening van 
proteaseremmers kan een grote toename van de midazolamconcentratie 
veroorzaken. Na gelijktijdige toediening van de ritonavir-booster lopinavir, 
nam de plasmaconcentratie van intraveneus midazolam 5,4-voudig toe, 
gepaard gaande met een gelijkwaardige toename van de terminale 
halfwaardetijd. Wanneer parenteraal midazolam gelijktijdig wordt toegediend 
met hiv-proteaseremmers, dient de behandeling plaats te vinden in een 
omgeving als beschreven in de bovenstaande rubriek voor azool-
antimycotica, ketoconazol. 
 
Aanvullende informatie over orale midazolamtoediening 
Gebaseerd op gegevens voor andere CYP3A4-remmers wordt verwacht dat 
de plasmaconcentraties van midazolam significant hoger zijn wanneer 
midazolam oraal toegediend wordt. Daarom dienen proteaseremmers niet 
gelijktijdig toegediend te worden met oraal toegediend midazolam. 
 
Calcium-kanaalblokkers 
• Diltiazem: een enkelvoudige dosis diltiazem verhoogde de 
plasmaconcentraties van intraveneus midazolam met ongeveer 25% en de 
terminale halfwaardetijd was verlengd met 43%. 
Aanvullende informatie over orale midazolam toediening 
• Verapamil / diltiazem verhoogde de plasmaconcentraties van oraal 
midazolam respectievelijk 3- en 4-voudig. De terminale halfwaardetijd van 
midazolam was respectievelijk toegenomen met 41% en 49%. 
 
Diverse geneesmiddelen 
issue date: 07-09-2010 
 
version: M1.3.1_01.MDZ.inj5.004.03.NL.214.02 approved: MF 
  

 Registration 
file 
  
Midazolam 5 mg/ml 
 
solution for injection 
 
 
Module 1 - Section 3.1 SPC, Labelling 
 
and Package Leaflet 
page 17/26
 
• 
Atorvastatine vertoonde een 1,4-voudige toename van de 
plasmaconcentraties van intraveneus midazolam vergeleken met de 
controlegroep. 
Aanvullende informatie over orale midazolamtoediening 
•  Nefazodon verhoogde de plasmaconcentraties van oraal midazolam 4,6-
voudig, met een 1,6-voudige verhoging van de terminale halfwaardetijd. 
•  Aprepitant verhoogde dosis-afhankelijk de plasmaconcentraties van oraal 
midazolam 3,3-voudig na 80 mg/dag, gepaard met een ongeveer 2-voudige 
verhoging van de terminale halfwaardetijd. Aprepitant gaf ook een 1,47-
voudige verhoging van het gebied onder de curve van i.v. midazolam. 
 
Geneesmiddelen die CYP3A induceren 
• Rifampicine verlaagde de plasmaconcentraties van intraveneus midazolam 
met ongeveer 60% na 7 dagen rifampicine 600 mg eenmaal daags. De 
terminale halfwaardetijd verlaagde met ongeveer 50-60%. 
Aanvullende informatie over orale midazolamtoediening 
• Rifampicine verlaagde de plasmaconcentraties van oraal midazolam met 
96% bij gezonde vrijwilligers en de psychomotorische effecten gingen bijna 
geheel verloren. 
• Carbamazepine / fenytoïne: herhaaldelijke doseringen van carbamazepine 
of fenytoïne resulteerde in een verlaging van de plasmaconcentraties van 
oraal midazolam tot 90% en een verkorting van de terminale halfwaardetijd 
van 60%. 
• Efavirenz: de 5-voudige toename van de ratio van de CYP3A4-
gegenereerde metaboliet α-hydroxymidazolam naar midazolam bevestigt 
diens CYP3A4-inducerende effect. 
 
Kruiden en voedsel 
• Sint-janskruid verlaagde de plasmaconcentraties van midazolam met 
ongeveer 20-40% gepaard gaande met een verlaging van de terminale 
halfwaardetijd met ongeveer 15 - 17%. Het CYP3A4-inducerende effect kan 
afhankelijk van het specifieke sint-janskruidextract variëren. 
 
Farmacodynamische geneesmiddel-geneesmiddel interacties 
Gelijktijdig gebruik van midazolam en andere sedativa/hypnotica en czs-
depressiva, waaronder alcohol, resulteert waarschijnlijk in een versterkte 
sedatie en ademhalingsdepressie. Voorbeelden hiervan zijn derivaten van 
opiaten (ongeacht of ze gebruikt worden als analgetica, antitussiva of 
substitutiebehandeling), antipsychotica, andere benzodiazepinen gebruikt als 
anxiolytica of hypnotica, barbituraten, propofol, ketamine, etomidaat
issue date: 07-09-2010 
 
version: M1.3.1_01.MDZ.inj5.004.03.NL.214.02 approved: MF 
  

 Registration 
file 
  
Midazolam 5 mg/ml 
 
solution for injection 
 
 
Module 1 - Section 3.1 SPC, Labelling 
 
and Package Leaflet 
page 18/26
 
sedatieve antidepressiva, niet-recente H1-antihistaminica en 
centraalwerkende antihypertensiva. 
Alcohol kan het sedatieve effect van midazolam aanzienlijk versterken. 
Alcoholgebruik moet ten sterkste worden vermeden in geval van 
midazolamtoediening (zie rubriek 4.4). 
Midazolam vermindert de minimale alveolaire concentratie (MAC) van 
inhalatie-anesthetica. 
 
 
4.6 
Zwangerschap en borstvoeding  
Er zijn onvoldoende gegevens over midazolam beschikbaar om de veiligheid 
tijdens de zwangerschap te kunnen beoordelen. Dierstudies wijzen niet op 
een teratogeen effect. Evenals het geval is bij andere benzodiazepinen, is 
echter wel foetotoxiciteit waargenomen. Er zijn geen gegevens beschikbaar 
over blootstelling tijdens de eerste twee trimesters van de zwangerschap.  
Het is gemeld dat de toediening van hoge doses midazolam in het laatste 
trimester van de zwangerschap, tijdens de bevalling of wanneer het werd 
toegepast als inleiding van de anesthesie bij een keizersnede, bijwerkingen bij 
de moeder of de foetus veroorzaakte (aspiratierisico bij de moeder, een 
onregelmatige hartslag bij de foetus, hypotonie, slecht zuigen, hypothermie, 
en ademhalingsdepressie bij neonaten).  
 
Bovendien kunnen kinderen van moeders die aan het eind van hun 
zwangerschap chronisch benzodiazepinen hebben gebruikt, lichamelijk 
afhankelijk zijn en bestaat er enig risico dat zij in de postnatale periode 
onthoudingsverschijnselen gaan vertonen.  
 
Dientengevolge kan midazolam tijdens de zwangerschap gebruikt worden 
indien duidelijk noodzakelijk, maar het verdient de voorkeur niet bij een 
keizersnede gebruikt te worden. 
 
Bij elke operatie tegen het einde van de zwangerschap moet in geval van 
toediening van midazolam rekening worden gehouden met het risico voor de 
neonaat.  
 
Midazolam gaat in kleine hoeveelheden over in de moedermelk. Zogende 
vrouwen dient aangeraden te worden gedurende 24 uur na toediening van 
midazolam geen borstvoeding te geven.  
 
 
issue date: 07-09-2010 
 
version: M1.3.1_01.MDZ.inj5.004.03.NL.214.02 approved: MF 
  

 Registration 
file 
  
Midazolam 5 mg/ml 
 
solution for injection 
 
 
Module 1 - Section 3.1 SPC, Labelling 
 
and Package Leaflet 
page 19/26
 
4.7 
Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om 
machines te bedienen  

Sedatie, amnesie, verminderde aandacht en een verminderde spierfunctie 
kunnen de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen 
ongunstig beïnvloeden. Voorafgaand aan de toediening van midazolam moet 
de patiënt gewaarschuwd worden om geen voertuig te besturen of geen 
machine te bedienen voordat midazolam geheel is uitgewerkt. De arts dient te 
beslissen wanneer deze activiteiten kunnen worden hervat. Het wordt 
aanbevolen dat de patiënt na ontslag in gezelschap naar huis gaat.  
 
 
4.8 
Bijwerkingen 
De volgende bijwerkingen zijn gemeld (frequentie niet bekend, kan met de 
beschikbare gegevens niet worden bepaald) wanneer midazolam wordt 
geïnjecteerd: 
 
Immuunsysteemaandoeningen: gegeneraliseerde overgevoeligheidsreacties 
(huidreacties, cardiovasculaire reacties, bronchospasmen), anafylactische 
shock. 
 
Psychische stoornissen: verwardheid, euforische stemming, hallucinaties, 
delirium. Paradoxale reacties zoals agitatie, onwillekeurige bewegingen 
(waaronder tonisch-klonische bewegingen en spiertremor), hyperactiviteit, 
vijandigheid, woede-uitbarstingen, agressie, paroxismale opwinding en 
geweldpleging zijn gemeld, vooral bij kinderen en ouderen. 
 
Afhankelijkheid: gebruik van midazolam (zelfs van therapeutische doses) kan 
leiden tot lichamelijke afhankelijkheid. Na langdurige intraveneuze 
toediening stoppen, met name plotseling stoppen, met het middel kan 
vergezeld gaan van onthoudingsverschijnselen waaronder 
onthoudingsconvulsies (zie rubriek 4.4). 
 
Zenuwstelselaandoeningen: langdurige sedatie, verminderde alertheid, 
slaperigheid, hoofdpijn, duizeligheid, ataxie, postoperatieve sedatie, 
anterograde amnesie, de duur hiervan is direct gerelateerd aan de toegediende 
dosis. Anterograde amnesie kan nog voortduren tot aan het einde van de 
ingreep en in incidentele gevallen is langdurige amnesie gemeld. 
Convulsies zijn gemeld bij prematuren en neonaten. 
 
issue date: 07-09-2010 
 
version: M1.3.1_01.MDZ.inj5.004.03.NL.214.02 approved: MF 
  

 Registration 
file 
  
Midazolam 5 mg/ml 
 
solution for injection 
 
 
Module 1 - Section 3.1 SPC, Labelling 
 
and Package Leaflet 
page 20/26
 
Hartaandoeningen: ernstige cardiorespiratoire bijwerkingen zijn 
voorgevallen, waaronder hartstilstand, hypotensie, bradycardie, 
vaatverwijdende effecten. 
Levensbedreigende incidenten komen waarschijnlijk meer voor bij 
volwassenen ouder dan 60 jaar en bij diegenen met reeds bestaande 
ademhalingsinsufficiëntie of een verminderde hartfunctie, vooral als de 
injectie te snel wordt toegediend of als een hoge dosering wordt gegeven (zie 
rubriek 4.4). 
 
Ademhalingsstelselaandoeningen: ernstige cardiorespiratoire bijwerkingen 
waaronder ademhalingsdepressie, apnoe, ademstilstand, dyspnoe, spasmen 
van de larynx zijn gemeld. Levensbedreigende incidenten komen 
waarschijnlijk meer voor bij volwassenen ouder dan 60 jaar en bij diegenen 
met reeds bestaande ademhalingsinsufficiëntie of een verminderde 
hartfunctie, vooral als de injectie te snel wordt toegediend of als een hoge 
dosering wordt gegeven (zie rubriek 4.4). De hik. 
 
Maagdarmstelselaandoeningen: misselijkheid, braken, obstipatie, droge 
mond. 
 
Huid- en onderhuidaandoeningen: huiduitslag, urticaria, pruritus 
 
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: vermoeidheid, 
erytheem en pijn op de plaats van de injectie, tromboflebitis, trombose. 
 
Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties: een verhoogd risico voor 
vallen en fracturen is gemeld bij ouderen die benzodiazepinen gebruiken. 
 
 
4.9 
Overdosering 
Symptomen 
Zoals andere benzodiazepinen veroorzaakt midazolam vaak slaperigheid, 
ataxie, dysarthria en nystagmus. Een overdosering met midazolam is zelden 
levensbedreigend wanneer dit middel alleen wordt ingenomen, maar kan 
leiden tot areflexie, apnoe, hypotensie, cardiorespiratoire depressie en in 
zeldzame gevallen tot coma. Coma, indien dit optreedt, houdt meestal een 
paar uur aan maar kan ook langduriger en cyclisch zijn, voornamelijk bij 
oudere patiënten. Respiratoire sedatieve effecten van benzodiazepinen zijn 
ernstiger bij patiënten met een respiratoire aandoening. Benzodiazepinen 
verhogen de effecten van andere depressiva van het centraal zenuwstelsel, 
waaronder alcohol.  
issue date: 07-09-2010 
 
version: M1.3.1_01.MDZ.inj5.004.03.NL.214.02 approved: MF 
  

 Registration 
file 
  
Midazolam 5 mg/ml 
 
solution for injection 
 
 
Module 1 - Section 3.1 SPC, Labelling 
 
and Package Leaflet 
page 21/26
 
 
Behandeling 
Bewaak de vitale functies van de patiënt en start met ondersteunende 
maatregelen zoals geïndiceerd volgens de klinische staat van de patiënt. 
Patiënten kunnen vooral symptomatische behandeling voor cardiorespiratoire 
effecten of voor effecten op het centrale zenuwstelsel nodig hebben. 
Indien oraal ingenomen, dient verdere absorptie voorkomen te worden door 
gebruik te maken van een geschikte methode, bijv. behandeling binnen 1-2 
uur met actieve kool. Indien actieve kool gebruikt wordt, is bescherming van 
de luchtwegen vereist voor slaperige patiënten. In geval van gemengde 
inname kan maaglediging overwogen worden, echter niet als een 
routinemaatregel. 
 
Indien de czs-depressie ernstig is, overweeg dan het gebruik van flumazenil
een benzodiazepineantagonist. Dit dient alleen te worden toegediend onder 
nauwkeurig gecontroleerde omstandigheden. Het heeft een korte 
halfwaardetijd (ongeveer een uur), waardoor het nodig is toezicht te houden 
op patiënten die flumazenil gekregen hebben nadat de effecten uitgewerkt 
zijn. Flumazenil dient met extreme voorzichtigheid toegepast te worden in 
aanwezigheid van geneesmiddelen die de drempel voor toevallen verlagen 
(zoals tricyclische antidepressiva). Lees de voorschrijfinformatie van 
flumazenil voor aanvullende informatie over het juiste gebruik van dit 
geneesmiddel. 
 
 

FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
5.1 
Farmacodynamische eigenschappen 
Farmacotherapeutische categorie: Hypnotica en sedativa 
(benzodiazepinederivaten), ATC-code: N05CD08. 
 
Midazolam is een derivaat uit de imidazobenzodiazepinegroep. 
De vrije base is een lipofiele stof, slecht oplosbaar in water. Door het basisch 
stikstof op positie 2 van de imidazobenzodiazepine-ring kan het actieve 
bestanddeel van midazolam met zuren een wateroplosbaar zout vormen. 
Daardoor ontstaat een stabiel en goed verdragen oplossing voor injectie. 
 
De farmacologische werking van midazolam wordt gekenmerkt door een 
korte duur omdat het snel wordt gemetaboliseerd. Midazolam heeft een 
intensief sederend en slaapinducerende werking. Het heeft ook een 
anxiolytisch, anticonvulsief en spierrelaxerend effect.  
issue date: 07-09-2010 
 
version: M1.3.1_01.MDZ.inj5.004.03.NL.214.02 approved: MF 
  

 Registration 
file 
  
Midazolam 5 mg/ml 
 
solution for injection 
 
 
Module 1 - Section 3.1 SPC, Labelling 
 
and Package Leaflet 
page 22/26
 
 
Na i.m. of i.v. toediening treedt anterograde amnesie van korte duur op (de 
patiënt kan zich geen gebeurtenissen herinneren die plaatsvinden tijdens de 
maximale werking van het middel). 
 
 
5.2 
Farmacokinetische eigenschappen 
Absorptie na intramusculaire toediening  
Midazolam wordt snel en volledig uit het spierweefsel opgenomen. 
Piekconcentraties in het plasma worden bereikt binnen 30 minuten. De 
absolute biologische beschikbaarheid na i.m. injectie bedraagt meer dan 90%. 
  
Absorptie na rectale toediening  
Na rectale toediening wordt midazolam snel geabsorbeerd. Piekconcentraties 
in het plasma worden in ongeveer 30 minuten bereikt. De absolute 
biologische beschikbaarheid bedraagt ongeveer 50%.  
 
Distributie  
Na een intraveneuze injectie laat midazolam een plasma-concentratie-tijd-
curve zien met een of twee aparte distributiefasen. Het verdelingsvolume bij 
steady-state is 0,7 - 1,2 l/kg. Midazolam wordt voor 96 - 98% gebonden aan 
plasma-eiwitten, voor het merendeel aan albumine. Midazolam dringt 
langzaam en voor een onbelangrijk deel door in de cerebrospinale vloeistof. 
Het is aangetoond dat midazolam bij de mens de placenta langzaam passeert 
en de foetale circulatie bereikt. Kleine ho« Vorige
[Midazolam 1 mg/ml, oplossing voor injectie]
Volgende »
[Midazolam 5 mg/ml, oplossing voor injectie]