Bestanden
Home > Bestanden


Risedronaatnatrium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg combinatieverpakking, filmomhulde tabletten

RegistratienummerRVG 106331
ProcedurenummerNL/H/1880/001
Farmaceutische vormFilmomhulde tablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCM05BB02 - Risedronic Acid And Calcium, Sequential
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum24 april 2012
RegistratiehouderMylan B.V.
Dieselweg 25
3752 LB BUNSCHOTEN
Werkzame stof(fen)CALCIUMCARBONAAT (E 170)
SAMENSTELLING
overeenkomend met
CALCIUM (Ca2+)
NATRIUMRISEDRONAAT 0-WATER
SAMENSTELLING
overeenkomend met
RISEDRONINEZUUR
Hulpstof(fen)ALLURAROOD AC (E129)
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
CROSPOVIDON (E 1202)
GLYCEROLTRIACETAAT (E 1518)
HYPROLOSE (E 463)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
INDIGOKARMIJN (E 132)
MACROGOL 400
MACROGOL 8000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MANNITOL (D-) (E 421)
MAISZETMEEL, GEPREGELATINEERD
POLYDEXTROSE (E 1200)
POLYSORBAAT 80 (E 433)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Download: IB-tekst PDF
Zie ook: Bijsluiter


SmPC Risedronaatnat rium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg combinatieverpakking 
RVG 106331 
April 2012 
 
1. 
NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
Risedronaatnatrium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg combinatieverpakking, filmomhulde 
tabletten  
 
 
2. 
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 
Risedronaatnatrium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg, filmomhulde tabletten is een 
combinatieverpakking met risedronaatnatrium filmomhulde tabletten 35 mg voor een dosering van 
eenmaal per week en calciumcarbonaat filmomhulde tabletten voor een dagelijkse dosering voor de 
overige 6 dagen van de week. 
 
Bevat per licht oranje filmomhulde tablet 35 mg risedronaatnatrium overeenkomend met 32,5 mg 
risedroninezuur. 
 
Bevat per licht lavendelkleurige filmomhulde tablet 1250 mg calciumcarbonaat overeenkomend met 
500 mg calcium. 
 
Hulpstoffen met bekend effect: 
Bevat o.a. Allura rood (E129) en polydextrose (bevat glucose en sorbitol). 
 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 
 
 
3. 
FARMACEUTISCHE VORM 
 
Filmomhulde tablet. 
 
Risedronaatnatrium: 
Licht oranje, filmomhulde, ronde, biconvexe, tablet met afgeronde randen met de insc riptie ‘M’ aan 
de ene zijde en ‘714’ aan de andere zijde van de tablet. 
 
Calcium: 
Een licht lavendelkleurige, doorzichtig filmomhulde, ovaalachtige, biconvexe, tablet met afgeronde 
randen met de inscriptie ‘M CC5’ aan de ene zijde en geen inscriptie aan de andere zijde van de 
tablet. 
 
 
4. 
KLINISCHE GEGEVENS 
 
4.1 
Therapeutische indicaties 
 
Behandeling van postmenopauzale osteoporose om het risico van wervelfracturen te verminderen.  
 
Behandeling van bewezen postmenopauzale osteoporose om het risico van heupfracturen te 
verminderen (zie rubriek 5.1). 
 
Risedronaatnatrium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg is uitsluitend bedoeld voor gebruik door 
patiënten van wie wordt verondersteld dat de hoeveelheid calcium die is bijgevoegd een adequate 
aanvulling is. 
 
 
Pagina 1 van 13 

SmPC Risedronaatnatium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg  combinatieverpakking 
RVG 106331 
April 2012 
 
4.2 
Dosering en wijze van toediening 
 
Dosering 
Risedronaatnatrium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg is een behandeling bestaande uit twee 
verschillende tabletten. Elke blisterverpakking bevat 7 tabletten; één Risedronaatnatrium Mylan 35 
mg filmomhulde tablet (licht oranje tablet) en 6 Calcium Mylan 500 mg filmomhulde tabletten (licht 
lavendelkleurige tabletten). Risedronaatnatrium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg is bedoeld 
voor patiënten bij wie deze hoeveelheid calcium voldoende aanvulling biedt, gebaseerd op inschatting 
van de individuele patiënt. Men moet overwegen aanvullend vitamine D te nemen als inname via 
voedsel onvoldoende is. 
De aanbevolen dosering voor volwassenen is één tablet risedronaatnatrium op de eerste dag, gevolgd 
door één tablet calcium dagelijks, vanaf de tweede dag, gedurende 6 dagen. Deze 7 daagse volgorde 
wordt dan iedere week herhaald. 
 
Risedronaatnatrium Mylan 35 mg (licht oranje tablet): 
De Risedronaatnatrium Mylan 35 mg tablet dient iedere week op dezelfde dag te worden ingenomen. 
De absorptie van risedronaatnatrium wordt beïnvloed door voedsel. 
Om adequate absorptie te garanderen dienen patiënten Risedronaatnatrium Mylan 35 mg in te nemen: 
• Vóór het ontbijt: tenminste 30 minuten vóór andere geneesmiddelen èn tenminste 30 minuten vóór 
het eerste eten of drinken van de dag (met uitzondering van gewoon leidingwater). 
 
De tablet moet in zijn geheel worden doorgeslikt en men mag niet op de tablet zuigen of kauwen. 
Om het transport van de tablet naar de maag te bevorderen moet Risedronaatnatrium Mylan 35 mg 
in een verticale positie ingenomen worden met een glas gewoon leidingwater (> 120 ml). Patiënten 
dienen nadat de tablet is ingenomen de eerstvolgende 30 minuten niet te gaan liggen (zie rubriek 4.4).   
 
Calcium Mylan 500 mg (licht lavendelkleurig tablet): 
Startend op de dag nadat de Risedronaatnatrium Mylan 35 mg tablet is ingenomen, moet elke dag 
één calcium tablet worden ingenomen gedurende de volgende 6 dagen.  
De tablet moet in zijn geheel worden doorgeslikt. De opname van calcium  wordt verbeterd indien 
samen ingenomen met voedsel. Het wordt daarom aanbevolen calciumtabletten samen met een 
maaltijd in te nemen. 
 
Patiënten moeten de instructie krijgen dat, als zij op een dag ontdekken de dosis  risedronaatnatrium 
(licht oranje tablet) te zijn vergeten, zij de volgende dag de gemiste risedronaatnatrium tablet 
’s morgens moeten innemen volgens de inname-instructie. Op de volgende dag moet de patiënt dan 
haar volgende calciumtablet (licht lavendelkleurige tablet) innemen. De patiënt mag niet meer dan 1 
tablet van de blisterverpakking  per dag innemen. 
 
Indien een calciumtablet (licht lavendelkleurige tablet) werd vergeten, moet de patiënt de instructie 
krijgen om wederom één tablet calcium in te nemen, vanaf de dag dat dit herinnerd wordt. Alle 
resterende calciumtabletten die overblijven in de blisterverpakking op het einde van de wekelijkse 
cyclus mogen niet worden gebruikt.  
 
Patiënten moeten de instructie krijgen iedere 7 dagen met een nieuwe blisterverpakking te starten. Zij 
moeten de nieuwe blisterverpakking beginnen met de inname van de Risedronaatnatrium Mylan 35 
mg tablet (licht oranje tablet) op de oorspronkelijk gekozen dag van de week. 
 
Pediatrische patiënten: Risedronaatnatrium wordt niet aanbevolen voor het gebruik bij kinderen 
jonger dan 18 jaar vanwege onvoldoende gegevens over veiligheid en werkzaamheid (zie ook rubriek 
5.1). 
 


SmPC Risedronaatnatium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg  combinatieverpakking 
RVG 106331 
April 2012 
 
Ouderen: Aangezien de doelgroep postmenopauzale vrouwen is, is aanpassing van de dosis voor 
ouderen niet van toepassing. Dit is tevens aangetoond bij bejaarden van 75 jaar en ouder. 
 
Nierfunctiestoornis: Bij patiënten met milde tot matige nierinsufficiëntie hoeft de dosering niet te 
worden aangepast. Risedronaatnatrium is gecontra-indiceerd bij patiënten met een ernstige 
nierfunctiestoornis (creatinineklaring lager dan 30 ml/min) (zie rubriek 4.3 en 5.2). 
 
De optimale duur van de behandeling van osteoporose met een bisfosfonaat is  niet vastgesteld. De 
noodzaak van voortgezette behandeling moet periodiek heroverwogen worden op basis van de 
voordelen en potentiële risico’s van risedronaat voor de individuele patiënt, met name na 5 jaar 
gebruik of langer. 
 
4.3 
Contra-indicaties 
 
Overgevoeligheid voor risedronaatnatrium, calciumcarbonaat of voor één van de in rubriek 6.1 
vemelde hulpstoffen. 
Hypocalciëmie (zie rubriek 4.4) 
Hypercalciëmie 
Hypercalciurie 
Nefrolithiase 
Zwangerschap en borstvoeding. 
Ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring < 30 ml/min). 
 
4.4 
Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik  
 
Voedsel, drank (met uitzondering van gewoon leidingwater) en geneesmiddelen die meerwaardige 
kationen bevatten (zoals calcium, magnesium, ijzer en aluminium) interfereren met de absorptie van 
risedronaatnatrium en mogen niet tegelijkertijd worden ingenomen met risedronaatnatrium (zie 
rubriek 4.5). Daarom moet de risedronaatnatrium tablet (licht oranje tablet) tenminste 30 minuten 
voor het eerste eten of drinken of een ander geneesmiddel van de dag worden ingenomen (zie 
rubriek 4.2). 
 
De werkzaamheid van bisfosfonaten bij de behandeling van postmenopauzale osteoporose hangt 
samen met de aanwezigheid van een lage botmineraaldichtheid (BMD) en/of bestaande fracturen. 
 
Hoge leeftijd dan wel klinische risicofactoren voor het krijgen van fracturen alleen zijn niet 
voldoende redenen om een osteoporosebehandeling met een bisfosfonaat te starten. 
 
Er bestaat slechts beperkt bewijs voor de werkzaamheid van bisfosfonaten,  waaronder 
risedronaatnatrium, bij zeer oude vrouwen (> 80 jaar) (zie rubriek 5.1). 
 
Bisfosfonaten zijn in verband gebracht met oesofagitis, gastritis  en ulceratie van de oesofagus en het 
gastroduodenum. Daarom is voorzichtigheid geboden:  
• Bij patiënten met een voorgeschiedenis van oesofagusaandoeningen die de passage door de 
oesofagus of de lediging ervan vertragen zoals stricturen en achalasie. 
• Bij patiënten die niet in staat zijn om tenminste 30 minuten na de inname van de tablet in verticale 
positie te blijven. 
• Als risedronaatnatrium wordt gegeven aan patiënten met actieve of recente problemen van de 
oesofagus of bovenste gastro-intestinale problemen. 
 
Artsen moeten aan patiënten het belang van de doseringsinstructies uitleggen en benadrukken alert te 
zijn op klachten en symptomen van een mogelijke oesofageale reactie. Patiënten moeten geïnstrueerd 


SmPC Risedronaatnatium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg  combinatieverpakking 
RVG 106331 
April 2012 
 
worden om tijdig medische hulp te zoeken indien zij klachten van oesofageale irritatie zoals dysfagie, 
pijn bij slikken, retrosternale pijn of nieuw/ verergerd zuurbranden ontwikkelen.  
 
Hypocalciëmie moet worden behandeld voordat therapie met Risedronaatnatrium Mylan 35 mg en 
Calcium Mylan 500 mg wordt gestart. Andere stoornissen van het bot- en mineraalmetabolisme 
(bijvoorbeeld parathyroid disfunctie, hypovitaminose D) moeten worden behandeld, wanneer 
therapie met Risedronaatnatrium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg wordt gestart. 
 
Osteonecrose van de kaak, algemeen geassocieerd met het trekken van tanden en/of locale infectie 
(inclusief osteomyelitis) is gemeld bij kankerpatiënten met behandelingsschema’s met daarin primair 
intraveneus toegediende bisfosfonaten. Veel van deze patiënten kregen ook chemotherapie en 
corticosteroïden. Osteonecrose van de kaak is ook gemeld bij osteoporosepatiënten die orale 
bisfosfonaten kregen. 
 
Een tandonderzoek met geschikte preventieve tandheelkunde moet overwogen worden vóór de 
behandeling met bisfosfonaten bij patiënten met bijkomende risicofactoren (bijvoorbeeld kanker, 
chemotherapie, radiotherapie, corticosteroïden, slechte mondhygiëne). 
 
Tijdens de behandeling moeten deze patiënten zo mogelijk invasieve tandbehandelingen vermijden. 
Voor patiënten die osteonecrose van de kaak ontwikkelen tijdens de therapie met bisfosfonaten, 
kunnen tandheelkundige operaties de klachten verergeren. Voor patiënten waarvoor tandheelkundige 
behandelingen noodzakelijk zijn, zijn geen gegevens beschikbaar die aangeven of discontinueren van 
de behandeling met bisfosfonaten het risico op osteonecrose van de kaak vermindert.  
 
De klinische beoordeling door de behandelend arts dient de richtlijn te zijn voor het behandelingsplan 
van elke patiënt, gebaseerd op een individuele afweging van de voor- en nadelen. 
 
Bij patiënten met milde tot matige nierinsufficiëntie of met een voorgeschiedenis  van absorptieve of 
renale hypercalciurie, nefrocalcinose, niersteenvorming of hypofosfatemie, moeten de nierfunctie en 
calcium- en fosfaatgehalte in serum en urine regelmatig worden gemeten. 
 
Atypische femurfracturen  
Bij behandeling met bisfosfonaten zijn atypische subtrochantere en femurschachtfracturen gemeld, 
met name bij patiënten die langdurig wegens osteoporose behandeld worden. Deze transversale of 
korte schuine fracturen kunnen langs het hele femur optreden vanaf direct onder de trochanter 
minor tot vlak boven de supracondylaire rand. Deze fracturen treden op na minimaal of geen 
trauma. Sommige patiënten ervaren pijn in de dij of lies, weken tot maanden voor het optreden van 
een volledige femorale fractuur, vaak samen met kenmerken van stressfracturen bij beeldvormend 
onderzoek. De fracturen zijn in veel gevallen bilateraal. Daarom moet het contralaterale femur 
worden onderzocht bij patiënten die met bisfosfonaten worden behandeld en een 
femurschachtfractuur hebben opgelopen. Ook is slechte genezing van deze fracturen gemeld. Op 
basis van een individuele inschatting van de voor- en nadelen moet worden overwogen om de 
bisfosfonaattherapie te staken bij patiënten met verdenking op een atypische femurfractuur tot er een 
beoordeling is gemaakt van de patiënt. 
 
Patiënten moeten het advies krijgen om tijdens behandeling met bisfosfonaten elke pijn in de dij, heup 
of lies te melden. Elke patiënt die zich met zulke symptomen aandient, moet worden onderzocht op 
een onvolledige femurfractuur. 
 
Dit geneesmiddel bevat de azokleurstof Allura Rood (E129), wat allergische reacties kan 
veroorzaken. 
 


SmPC Risedronaatnatium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg  combinatieverpakking 
RVG 106331 
April 2012 
 
Dit geneesmiddel bevat polydextrose, wat glucose en sorbitol bevat. Patiënten met zeldzame 
glucose-galactose malabsorptie of met zeldzame erfelijke aandoeningen als fructose-intolerantie 
dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.  
 
4.5 
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie  
 
Risedronaatnatrium: 
Formele interactiestudies met risedronaatnatrium zijn niet uitgevoerd. Tijdens de klinische studies 
werden echter geen klinisch relevante interacties met andere geneesmiddelen gevonden. Tijdens de 
fase III osteoporose studies van risedronaatnatrium met een dagelijkse dosering, vermeldde 33 % 
van de patiënten ook acetylsalicylzuur te gebruiken en 45 % een niet-steroid antiinflammatoir 
geneesmiddel (NSAID’s). Tijdens de fase III studie met de wekelijkse dosering, werd gebruik van 
acetylsalicylzuur of NSAID’s door 57% respectievelijk 40% van de patiënten gemeld. 
Bij regelmatige gebruikers van acetylsalicylzuur of NSAID’s (≥ 3 dagen per week) was de incidentie 
van bijwerkingen ter hoogte van het bovenste gedeelte van het maagdarmkanaal bij patiënten 
behandeld met risedronaatnatrium vergelijkbaar met de incidentie bij de controlepatiënten. 
 
Risedronaatnatrium kan tegelijk met oestrogeensuppletie worden gebruikt, indien dit gewenst wordt 
geacht.  
 
Gelijktijdige inname van geneesmiddelen die meerwaardige kationen bevatten (bijvoorbeeld calcium, 
magnesium, ijzer en aluminium) zal interfereren met de absorptie van risedronaatnatrium (zie rubriek 
4.4). 
 
Risedronaatnatrium wordt niet systemisch gemetaboliseerd, geeft geen cytochroom P450 inductie 
en heeft een lage eiwitbinding. 
 
Calcium: 
Thiazide diuretica verminderen de urinaire excretie van calcium. In verband met een verhoogd risico 
op hypercalciëmie, moet de serum calciumspiegel regelmatig worden bepaald gedurende gelijktijdig 
gebruik van thiazide diuretica. 
 
Systemische corticosteroïden verminderen de calcium absorptie. Bij gelijktijdig gebruik kan het 
nodig zijn de dosis calcium te verhogen.  
 
Calciumcarbonaat kan de absorptie van gelijktijdig ingenomen tetracycline preparaten beïnvloeden. 
Daarom moeten tetracycline preparaten tenminste 2 uur vóór of 4 tot 6 uur na orale inname van 
calciumcarbonaat ingenomen worden. 
 
Hypercalciëmie kan de toxiciteit van digitalis en andere hartglycosiden (risico op ritmestoornissen) 
verhogen gedurende de behandeling met calcium. Bij deze patiënten moet regelmatige controle van 
het electrocardiogram (ECG) en de serumcalciumspiegel plaatsvinden. 
 
Gelijktijdige inname van bisfosfonaten of natriumfluoride kan de gastro-intestinale absorptie van 
calciumcarbonaat verminderen. Daarom dienen deze preparaten tenminste 3 uur voor 
calciumcarbonaat ingenomen te worden. 
 
Oxaalzuur (voorkomend in spinazie en rabarber) en fytinezuur (voorkomend in volkoren granen) 
kunnen de calcium absorptie hinderen door de vorming van een onoplosbare verbinding met 
calciumionen. De patiënt mag geen calcium producten innemen binnen 2 uur voor of na het nuttigen 
van voedsel met een hoog oxaalzuurgehalte of fytinezuurgehalte. 
 


SmPC Risedronaatnatium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg  combinatieverpakking 
RVG 106331 
April 2012 
 
4.6 
Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 
 
Dit geneesmiddel is gecontra-indiceerd tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding (zie 
rubriek 4.3) 
 
Er zijn geen adequate gegevens beschikbaar over het gebruik van risedronaatnatrium bij zwangere 
vrouwen. Onderzoek bij dieren heeft reproductietoxiciteit aangetoond (zie rubriek 5.3). Het 
potentiële risico voor de mens is niet bekend. Onderzoek bij dieren heeft aangetoond dat een kleine 
hoeveelheid risedronaatnatrium wordt afgegeven tot in moedermelk. Risedronaatnatrium mag niet 
tijdens de zwangerschap of bij borstvoeding worden gebruikt. 
 
 
 
 
4.7 
Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen  
 
Risedronaatnatrium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg hebben geen invloed op de 
rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. 
 
4.8 
Bijwerkingen 
 
Risedronaatnatrium: 
In fase III klinische studies werd het gebruik van risedronaatnatrium bij meer dan 15.000 patiënten 
bestudeerd. 
In de klinische proeven was de meerderheid van de bijwerkingen licht tot matig van ernst en meestal 
was stoppen van de behandeling niet nodig.  
 
Bijwerkingen gerapporteerd tijdens de fase III klinische studies bij postmenopauzale vrouwen met 
osteoporose, behandeld tot 36 maanden met risedronaatnatrium 5 mg/dag (n=5020) of placebo 
(n=5048), gezien als mogelijk of waarschijnlijk gerelateerd aan risedronaatnatrium zijn hieronder 
weergegeven gebruikmakend van de volgende benoemingen (voorvallen versus placebo w orden 
weergegeven tussen haakjes): zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100, <1/10); soms (≥1/1.000, <1/100); 
zelden (≥1/10.000, <1/1.000); zeer zelden (<1/10.000). 
 
Zenuwstelselaandoeningen: 
Vaak: hoofdpijn (1,8% versus 1,4 %) 
 
Oogaandoeningen: 
Soms: iritis* 
 
Maagdarmstelselaandoeningen: 
Vaak: obstipatie (5,0% versus 4,8%), dyspepsie (4,5% versus 4,1%), nausea (4,3% versus 4,0%), 
buikpijn (3,5% versus 3,3%), diarree (3,0% versus 2,7%) 
 
Soms: gastritis (0,9% versus 0,7%), oesofagitis (0,9% versus  0,9%), dysfagie (0,4% versus 0,2%), 
duodenitis (0,2% versus 0,1%), oesofagaal ulcus (0,2% versus 0,2%) 
 
Zelden: glossitis (<0,1% versus 0,1%), oesofagale strictuur (<0,1% versus 0,0%) 
 
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: 
Vaak: musculoskeletale pijn (2,1% versus 1,9%) 
 


SmPC Risedronaatnatium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg  combinatieverpakking 
RVG 106331 
April 2012 
 
Onderzoeken: 
Zelden: afwijkende leverfunctietesten* 
 
* Geen relevante voorvallen van de fase III osteoporose studies; frequentie is  gebaseerd op 
bijwerkingen/ laboratorium/ immuniteitsonderzoek bevindingen uit eerdere klinische studies. 
In een éénjarig, dubbelblind, multicenter onderzoek bij postmenopauzale vrouwen met osteoporose 
waarbij risedronaatnatrium 35 mg wekelijks (n=485) en risedronaatnatrium 5 mg dagelijks (n=480) 
vergeleken is blijkt dat de algehele veiligheids- en tolerantieprofielen vergelijkbaar zijn. De volgende 
bijkomende bijwerkingen die genoemd zijn door onderzoekers als mogelijk of waarschijnlijk 
gerelateerd aan het geneesmiddel (incidentie groter bij risedronaatnatrium 35 mg eenmaal per week 
dan bij risedronaatnatrium 5 mg dagelijks groep): gastrointestinale aandoening (1,6% versus 1,0%) 
en pijn (1,2% versus 0,8%). 
 
Laboratoriumbevindingen: Bij sommige patiënten zijn in het begin van de behandeling voorbijgaande, 
asymptomatische, lichte dalingen van de serumcalcium- en fosfaatspiegels waargenomen. 
 
De volgende bijwerkingen zijn gerapporteerd gedurende postmarketing gebruik: 
 
Frequentie zelden: 
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: 
Atypische subtrochantere en femurschachtfracturen (bijwerking van bisfosfonaatklasse). 
 
Onbekende frequentie: 
 
Oogaandoeningen: 
Iritis, uveïtis 
 
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: 
Osteonecrose van de kaak 
 
Huid en onderhuidaandoeningen: 
Overgevoeligheid en huidreacties, waaronder angio-oedeem, gegeneraliseerde uitslag, urticaria en 
blaasvormige huidreacties en leukocytoclastische vasculitis, waarvan enkele ernstig, zoals 
geïsoleerde meldingen van Stevens-Johnson syndroom en toxische epidermale necrolyse. 
Haarverlies 
 
Immuunsysteemaandoeningen: 
Anafylactische reactie 
 
Lever- en galaandoeningen: 
Ernstige leveraandoeningen. In de meeste van de gemelde gevallen werden de patiënten tevens 
behandeld met andere producten waarvan bekend is dat het leveraandoeningen veroorzaakt. 
 
Calcium: 
Bijwerkingen hieronder vermeld zijn geordend volgens orgaansysteem en frequentie: zeer vaak 
(≥1/10); vaak (≥1/100, <1/10); soms (≥1/1.000, <1/100); zelden (≥1/10.000, <1/1.000); zeer zelden 
(<1/10.000). 
 
Voedings- en stofwisselingsstoornissen: 
Soms: hypercalciëmie en hypercalciurie 
 
Maagdarmstelselaandoeningen: SmPC Risedronaatnatium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg  combinatieverpakking 
RVG 106331 
April 2012 
 
Zelden: obstipatie, flatulentie, nausea, buikpijn en diarree. 
 
Huid en onderhuidaandoeningen: 
Zelden: pruritus, uitslag en urticaria. 
 
4.9 
Overdosering 
 
Risedronaatnatrium: 
Er is geen specifieke informatie beschikbaar over de behandeling van overdosering met 
risedronaatnatrium. 
 
Na substantiële overdosering kan een daling van de serumcalciumspiegel worden verwacht. Bij 
enkele van deze patiënten zouden ook tekenen en symptomen van hypocalciëmie kunnen optreden. 
 
Melk of antacida die magnesium, calcium of aluminium bevatten, dienen te worden toegediend om 
risedronaatnatrium te binden en de absorptie van risedronaatnatrium te verminderen. In gevallen van 
substantiële overdosering kan maagspoeling worden overwogen om niet-geabsorbeerd 
risedronaatnatrium te verwijderen. 
 
Calcium: 
Vanwege beperkte intestinale absorptie is overdosering met calciumcarbonaat niet waarschijnlijk. 
Overdosering kan echter leiden tot hypercalciëmie. Symptomen hiervan kunnen zijn: anorexie, dorst, 
misselijkheid, braken, obstipatie, buikpijn, spierzwakte, vermoeidheid, mentale stoornissen, 
polydipsie, polyurie, botpijn, nefrocalcinose, nierstenen en in ernstige gevallen hartritmestoornissen. 
 
Behandeling van hypercalciëmie: De behandeling met calcium moet gestopt worden. Behandeling 
met thiazide diuretica, lithium, vitamine A, vitamine D en hartglycosiden moet ook worden gestopt. 
Bij patiënten met verminderd bewustzijn moet de maag worden leeggepompt. Rehydratatie en, 
afhankelijk van de ernst, geïsoleerde of gecombineerde behandeling met lisdiuretica, bisfosfonaten, 
calcitonine en corticosteroïden. Serum elektrolyten, nierfunctie en diurese moeten worden gemeten. 
In ernstige gevallen moeten ECG en centraal veneuze druk worden gevolgd. 
 
 
5. 
FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
5.1 
Farmacodynamische eigenschappen 
 
Farmacotherapeutische categorie: Bisfosfonaten, combinaties 
 
ATC code: M05BB02 
 
Risedronaatnatrium: 
Risedronaatnatrium is een pyridinylbisfosfonaat dat zich bindt aan bothydroxyapatiet en dat de 
botresorptie, veroorzaakt door osteoclasten, inhibeert. De botomzetting vermindert terwijl de 
activiteit van de osteoblasten en de botmineralisatie behouden blijven. Tijdens het preklinisch 
onderzoek werd voor risedronaatnatrium een potente anti-osteoclasten en botafbraakremmende 
activiteit aangetoond, waarbij de botmassa en de biomechanische skeletsterkte dosisafhankelijk 
toenamen. De activiteit van risedronaatnatrium werd bevestigd door metingen van biochemische 
markers van de botomzetting tijdens de farmacodynamische en de klinische studies. Daling van de 
biochemische markers van de botomzetting werd waargenomen binnen 1 maand na starten van de 
behandeling en was na 3-6 maanden maximaal. Na 12 maanden waren dalingen van biochemische 


SmPC Risedronaatnatium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg  combinatieverpakking 
RVG 106331 
April 2012 
 
botmarkers vergelijkbaar voor risedronaatnatrium 35 mg per week en risedronaatnatrium 5 mg per 
dag. 
 
Behandeling van postmenopauzale osteoporose: 
Een aantal risicofactoren wordt geassocieerd met postmenopauzale osteoporose zoals een lage 
botmassa, een lage botmineraaldensiteit (BMD), vroege menopauze, roken of hebben gerookt en een 
familiegeschiedenis van osteoporose. Fracturen zijn het klinische gevolg van osteoporose. Het risico 
op fracturen neemt toe met het aantal risicofactoren. 
 
Gebaseerd op effecten van de gemiddelde verandering in de BMD van de lumbale wervelkolom is 
aangetoond dat risedronaatnatrium 35 mg per week (n=485) equivalent is aan risedronaatnatrium 5 
mg per dag (n=480) in een éénjarig, dubbelblind, multicenter onderzoek bij postmenopauzale 
vrouwen met osteoporose. 
 
Het klinische programma met risedronaatnatrium dagelijks toegediend bestudeerde het effect van 
risedronaatnatrium op het risico van heup- en wervelfracturen en omvatte vroeg en laat 
postmenopauzale vrouwen, met of zonder fracturen. Dagelijkse doses van 2.5 mg en 5 mg werden 
bestudeerd en alle groepen - met inbegrip van de controlegroepen - kregen calcium en vitamine D 
(wanneer de ‘baseline’ waarden laag waren). De absolute en relatieve risico’s voor nieuwe wervel- 
en heupfracturen werden door een ‘time-to-first event’ analyse bepaald. 
 
• In twee placebo-gecontroleerde studies (n = 3661) werden vrouwen onder de 85 jaar met 
bestaande wervelfracturen geïncludeerd. Risedronaatnatrium 5 mg per dag, gegeven gedurende 3 
jaar, verminderde het risico van nieuwe wervelfracturen vergeleken met de controlegroep. Bij 
vrouwen met respectievelijk tenminste twee dan wel tenminste één wervelfractuur, nam het relatieve 
risico af met respectievelijk 49 % en 41 % (incidentie van nieuwe wervelfracturen met 
risedronaatnatrium respectievelijk 18.1 % en 11.3 %, met placebo respectievelijk 29.0 % en 16.3 
%). Het effect werd al gezien aan het einde van het eerste jaar behandelen. Voordelen werden ook 
aangetoond bij vrouwen met multipele fracturen bij aanvang van de behandeling. Ook verminderde 
risedronaatnatrium 5 mg per dag, in vergelijking met de controlegroep, het jaarlijkse lengteverlies. 
 
• In twee andere placebo-gecontroleerde studies werden postmenopauzale vrouwen geïncludeerd 
ouder dan 70 jaar met of zonder bestaande wervelfracturen. Vrouwen van 70-79 jaar werden 
geïncludeerd met een femurhals BMD T-score < - 3 SD (fabrikantennorm; dat wil zeggen – 2.5 SD 
wanneer NHANES III wordt gebruikt) en tenminste één andere risicofactor. Vrouwen ≥ 80 jaar oud 
konden worden geïncludeerd op basis van één niet-skelet gerelateerde risicofactor voor 
heupfracturen dan wel een lage femurhals BMD. Statistische significantie voor de effectiviteit van 
risedronaatnatrium versus placebo werd enkel bereikt na samenvoegen van beide 
behandelingsgroepen, 2.5 en 5 mg. De volgende resultaten zijn gebaseerd op een a posteriori analyse 
van subgroepen gedefinieerd volgens de klinische praktijk en de huidige definities van osteoporose: 
- In een subgroep patiënten met femurhals BMD T score < - 2.5 SD (NHANES III) en 
tenminste één bestaande wervelfractuur, verminderde risedronaatnatrium, gegeven gedurende 
3 jaar, het risico van heupfracturen met 46% in vergelijking met de controlegroep (incidentie 
van heupfracturen met risedronaatnatrium in de gecombineerde 2.5 en 5 mg groepen 3.8%, 
met placebo 7.4 %). 
- Gegevens suggereren dat er een meer beperkte bescherming zou zijn bij hoogbejaarden (≥ 80 
jaar). Dit zou te wijten kunnen zijn aan het stijgende belang van niet-skelet gerelateerde 
factoren met toenemen van de leeftijd, bij het ontstaan van heupfracturen. 
- In deze studies tonen gegevens, geanalyseerd als secundair eindpunt, een vermindering aan 
van het risico van nieuwe wervelfracturen bij patiënten met een lage femurhals BMD zonder 
bestaande wervelfracturen en bij patiënten met een lage femurhals BMD met of zonder 
bestaande wervelfracturen.  


SmPC Risedronaatnatium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg  combinatieverpakking 
RVG 106331 
April 2012 
 
 
• Risedronaatnatrium 5 mg per dag, gegeven gedurende 3 jaar, verhoogde de BMD ten opzichte van 
de controlegroep ter hoogte van de lumbale wervelkolom, femurhals, trochanter en pols en de 
botdichtheid ter hoogte van de midschacht radius bleef behouden. 
 
• Het remmend effect van risedronaatnatrium op de botomzettingssnelheid was na een jaar zonder 
behandeling volgend op 3 jaar behandeling met risedronaatnatrium 5 mg per dag, snel omkeerbaar. 
 
• Botbiopten van postmenopauzale vrouwen die 2 à 3 jaar risedronaatnatrium 5 mg per dag innamen, 
toonden de verwachte gematigde vermindering van de botomzetting. Bot, gevormd tijdens de 
behandeling met risedronaatnatrium, had een normale lamellaire structuur en was normaal 
gemineraliseerd. Deze gegevens, samen met de verminderde incidentie bij postmenopauzale vrouwen 
met osteoporose, van osteoporotische fracturen ter hoogte van de wervels, lijken aan te geven dat er 
geen negatief effect is op de botkwaliteit.  
 
• Endoscopische bevindingen bij een aantal patiënten met matige tot ernstige maagdarmklachten, 
zowel in de risedronaatnatrium- als in de controlegroep, gaven géén aanwijzingen voor het ontstaan 
van aan de behandeling gerelateerde maag-, duodenum of oesofagusulcera, hoewel duodenitis in 
zeldzame gevallen werd waargenomen in de risedronaatnatriumgroep. 
 
Pediatrische patiënten: 
De veiligheid en werkzaamheid van risedronaatnatrium werd onderzocht in een nog lopende studie 
bij pediatrische patiënten in de leeftijd van 4 tot jonger dan 16 jaar met osteogenesis imperfecta. Na 
voltooiing van het eerste jaar van deze gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie 
werd een statistisch significante verhoging van de BMD van de lumbale wervelkolom aangetoond bij 
de risedronaat groep versus de placebo groep; desondanks werd een verhoogd aantal van minstens 1 
nieuwe morfometrische wervelfractuur (aangetoond op een röntgenfoto) gevonden in de risedronaat 
groep versus placebo. Al met al ondersteunen deze resultaten het gebruik van risedronaat bij 
pediatrische patiënten met osteogenesis imperfecta niet. 
 
Calcium: 
Orale inname van calcium supplementen bevordert remineralisatie van het skelet indien er een 
calcium tekort aanwezig is. 
 
5.2 
Farmacokinetische eigenschappen 
 
Risedronaatnatrium: 
Absorptie: 
Na een orale dosis vindt absorptie van risedronaatnatrium relatief snel plaats (tmax ~1 uur) en is de 
absorptie in het onderzochte traject (in studies met een enkele dosis tussen 2,5 en 30 mg; in studies 
met meervoudige doses tussen 2,5 en 5 mg dagelijks en tot 50 mg dosis) is de absorptie 
onafhankelijk van de dosis. De gemiddelde biologische beschikbaarheid na inname van de tablet is 
0,63 % en deze neemt af wanneer risedronaatnatrium samen met voedsel wordt ingenomen. De 
biologische beschikbaarheid is vergelijkbaar bij mannen en vrouwen. 
 
Distributie: 
Het gemiddelde steady-state distributievolume van risedronaatnatrium bij de mens bedraagt 6,3 l/kg. 
De plasma-eiwitbinding bedraagt ongeveer 24 %.  
 
Biotransformatie: 
Er zijn geen aanwijzingen dat risedronaatnatrium systemisch wordt gemetaboliseerd. 
 
10 

SmPC Risedronaatnatium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg  combinatieverpakking 
RVG 106331 
April 2012 
 
Eliminatie: 
Ongeveer de helft van de geabsorbeerde dosis risedronaatnatrium wordt binnen 24 uur via de urine 
uitgescheiden en 85 % van een intraveneuze dosis wordt na 28 dagen in de urine teruggevonden. De 
gemiddelde renale klaring is 105 ml/min en de gemiddelde totale klaring 122 ml/min. Het verschil in 
klaring kan waarschijnlijk worden toegeschreven aan de adsorptie aan bot. De renale klaring is 
onafhankelijk van de concentratie en er bestaat een lineair verband tussen renale en creatinineklaring. 
Niet-geabsorbeerd risedronaatnatrium wordt onveranderd in de faeces uitgescheiden. Na orale 
toediening vertoont het concentratie-tijd profiel drie eliminatiefasen met een terminale halfwaardetijd 
van 480 uur. 
 
Bijzondere Populaties: 
 
Ouderen:  
Aanpassing van de dosering is niet nodig. 
 
Acetylsalicylzuur- en NSAID-gebruikers: 
Bij regelmatige inname van NSAID’s of acetylsalicylzuur (3 dagen of meer per week) was de 
incidentie van bijwerkingen ter hoogte van het bovenste gedeelte van het maagdarmkanaal bij 
patiënten behandeld met risedronaatnatrium vergelijkbaar met de incidentie bij de controlepatiënten. 
 
Calcium: 
Absorptie: De hoeveelheid calcium geabsorbeerd via het maagdarmkanaal is ongeveer 30% van de 
ingenomen dosis. 
 
Distributie en biotransformatie: 
99% van het calcium in het lichaam is geconcentreerd in de harde 
structuur van de botten en tanden. De overige 1% zit in het intra- en extracellulaire vocht. Ongeveer 
50% van de totale hoeveelheid calcium in het bloed bevindt zich in de fysiologisch actief 
geïoniseerde vorm, waarvan ongeveer 10% complexen vormt met citraten, fosfaten of andere 
anionen. De overige 40% vormt verbindingen met proteïnen, vooral albumine. 
 
Eliminatie: 
Calcium wordt geëlimineerd via de faeces, urine en zweet. De renale excretie hangt af 
van de glomerulaire filtratie en tubulaire re-absorptie van calcium. 
 
5.3 
Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek  
 
Risedronaatnatrium: 
In de toxicologische studies met risedronaatnatrium bij rat en hond, werden dosisafhankelijke 
toxische effecten op de lever gezien, die zich voornamelijk uitten als verhoogde enzymwaarden met 
histologische veranderingen in de rat. De klinische betekenis hiervan is niet bekend. Testiculaire 
toxiciteit werd waargenomen bij ratten en honden na blootstelling die boven de menselijke 
therapeutische blootstelling lag. Dosisgerelateerd voorkomen van bovenste luchtweg irritatie werd 
regelmatig vastgesteld bij knaagdieren. Soortgelijke effecten zijn vastgesteld met andere 
bisfosfonaten. Effecten op de diepere luchtwegen werden ook vastgesteld bij knaagdieren na inname 
over langere periode, maar de klinische betekenis van deze bevindingen is onduidelijk. In 
reproductietoxiciteitsstudies vertoonden foetussen van behandelde vrouwelijke ratten veranderingen 
in de ossificatie van het sternum en/of de schedel, bij doses die de klinische benaderden. Bij 
drachtige ratten kwam hypocalciëmie en mortaliteit voor bij ratten die mochten werpen. Er is geen 
bewijs van teratogenese bij 3.2 mg/kg/dag bij ratten en 10 mg/kg/dag bij konijnen, doch slechts  
gegevens van een beperkt aantal konijnen zijn beschikbaar. Toxiciteit bij de moeder belette het testen 
van hogere doses. De studies betreffende genotoxiciteit en carcinogenese wijzen niet op specifieke 
risico’s voor de mens.  
 
11 

SmPC Risedronaatnatium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg  combinatieverpakking 
RVG 106331 
April 2012 
 
Calcium: 
Er is geen andere relevante informatie voor het veiligheidsonderzoek, dan wat reeds vermeld staat in 
andere delen van de SPC. 
 
 
6. 
FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
 
6.1 
Lijst van hulpstoffen 
 
Risedronaatnatrium Mylan 35 mg filmomhulde tabletten 
Tabletkern 
Mannitol 
Microkristallijne cellulose 
Crosprovidon 
Silica, colloïdaal watervrij  
Magnesiumstearaat 
 
Filmomhulling 
Titaandioxide (E171) 
Polydextrose (E1200) (bevat glucose en sorbitol) 
Hypromellose (E464)  
Glyceroltriacetaat 
IJzeroxide geel (E172)  
IJzeroxide rood (E172) 
Macrogol 8000 
 
Calcium Mylan 500 mg filmomhulde tabletten 
Tabletkern:  
Hydroxypropylcellulose 
Polysorbaat 80 
Microkristallijne cellulose  
Croscarmellosenatrium 
Indigokarmijn (E132) 
Allura rood AC (E129) 
Talk 
Magnesiumstearaat 
Gepregelatineerd zetmeel (maïs) 
 
Filmomhulling: Clear Opadry (YS-2-19017) 
Hypromellose 5cP 
Hypromellose 15cP 
Macrogol 400 
 
6.2 
Gevallen van onverenigbaarheid 
 
Niet van toepassing. 
 
6.3 
Houdbaarheid 
 
24 maanden 
 
6.4 
Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 
12 

SmPC Risedronaatnatium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg  combinatieverpakking 
RVG 106331 
April 2012 
 
 
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. 
 
6.5 
Aard en inhoud van de verpakking 
 
PVC / Aluminium blisterverpakking in een kartonnen doosje; de blisterverpakkingen bevatten 7, 14, 
28, 84, 112 & 168 filmomhulde tabletten. 
 
Elke verpakking bevat steeds veelvouden van 1 tablet Risedronaatnatrium Mylan en 6 
tabletten Calcium Mylan  
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 
6.6 
Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen 
 
Geen bijzondere vereisten voor verwijdering. 
 
 
7. 
HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
Mylan B.V. 
Dieselweg 25 
3752 LB Bunschoten 
 
 
8. 
NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
RVG 106331 
 
 
9. 
DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/HERNIEUWING VAN DE 
VERGUNNING
 
 
Datum van eerste verlening van de vergunning: 24 april 2012 
 
 
10. 
DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
 
  
13 

« Vorige
[Risedronaatnatrium Jenson wekelijks 35 mg, filmomhulde tabletten]
Volgende »
[Risedronaatnatrium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg combinatieverpakking, filmomhulde tabletten]