Bestanden
Home > Bestanden


Risedronaatnatrium Jubilant 5 mg filmomhulde tabletten

RegistratienummerRVG 106742
ProcedurenummerSE/H/0952/001
Farmaceutische vormFilmomhulde tablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCM05BA07 - Risedronic Acid
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum25 januari 2011
RegistratiehouderJubilant Pharmaceuticals N.V.
Guldensporenpark 22, Blok C
9820 MERELBEKE (BELGIE)
Werkzame stof(fen)NATRIUMRISEDRONAAT 2,5-WATER
SAMENSTELLING
overeenkomend met
RISEDRONINEZUUR
Hulpstof(fen)CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSPOVIDON (E 1202)
HYPROLOSE (E 463)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
POLYETHYLEENGLYCOL (E 1521)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Download: IB-tekst PDF
Zie ook: Bijsluiter


Jubilant Pharmaceuticals nv 
Risedronaatnatrium Jubilant 5 mg filmomhulde tabletten 
 
SPCN – p. 1/12 
 
Januari 2012 
 
 
SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 
 
 
1. 
NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
Risedronaatnatrium Jubilant 5 mg filmomhulde tabletten 
 
2. 
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 
Elke filmomhulde tablet bevat 5 mg natriumrisedronaat (overeenkomend met  4,64 mg 
risedroninezuur). 
Elke filmomhulde tablet bevat 20,5 mg lactose. 
Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1 
 
3. FARMACEUTISCHE 
VORM 
 
Filmomhulde tablet. 
Ronde, licht gele, filmomhulde tablet met een diameter van 4,6 mm en met de inscriptie  
“J aan de ene zijde en “5 aan de andere zijde. 
 
4. KLINISCHE 
GEGEVENS 
 
4.1 Therapeutische 
indicaties 
 
Behandeling van postmenopauzale osteoporose om het risico op wervelfracturen te 
verminderen. Behandeling van bewezen postmenopauzale osteoporose om het risico op 
heupfracturen te verminderen.  
Preventie van osteoporose bij postmenopauzale vrouwen met een verhoogd risico op 
osteoporose (zie rubriek 5.1). 
 
Behouden of vergroten van de botmassa bij postmenopauzale vrouwen die een langdurige 
(meer dan 3 maanden) systemische behandeling met corticosteroïden ondergaan met doses 
≥ 7,5 mg/dag prednison of equivalenten hiervan.  
 
4.2  Dosering en wijze van toediening 
 
De aanbevolen dagelijkse dosering voor volwassenen is één tablet van 5 mg oraal. 
De absorptie van Risedronaatnatrium Jubilant wordt beïnvloed door voedsel. Om adequate 
absorptie te garanderen dienen patiënten Risedronaatnatrium Jubilant: 
 
Voor het ontbijt: Tenminste 30 minuten voor andere geneesmiddelen en tenminste 30 
minuten voor het eerste eten of drinken van de dag (met uitzondering van gewoon 
leidingwater) tot zich te nemen. 
 
Indien inname vóór het ontbijt niet praktisch is, kan Risedronaatnatrium Jubilant tussen de 
maaltijden of ’s avonds ingenomen worden; elke dag op hetzelfde tijdstip, met strikte 

Jubilant Pharmaceuticals nv 
Risedronaatnatrium Jubilant 5 mg filmomhulde tabletten 
 
SPCN – p. 2/12 
 
Januari 2012 
 
opvolging van onderstaande instructies om er zeker van te zijn dat Risedronaatnatrium 
Jubilant op een lege maag wordt ingenomen:  
 
Tussen de maaltijden: Risedronaatnatrium Jubilant moet ingenomen worden tenminste 
2 uur vóór en tenminste 2 uur na andere geneesmiddelen, eten of drinken (met 
uitzondering van gewoon leidingwater).  
 
’s Avonds: Risedronaatnatrium Jubilant moet tenminste 2 uur na andere 
geneesmiddelen en tenminste 2 uur na het laatste eten of drinken van de dag (met 
uitzondering van gewoon leidingwater) ingenomen worden. Risedronaatnatrium 
Jubilant moet tenminste 30 minuten voor het slapen gaan worden ingenomen.  
 
Indien incidenteel een dosis vergeten is, kan Risedronaatnatrium Jubilant ingenomen 
worden vóór het ontbijt, tussen de maaltijden of ’s avonds volgens bovengenoemde 
instructies.  
 
De tablet moet in zijn geheel worden doorgeslikt en mag niet worden opgezogen of 
gekauwd. Om het transport van de tablet naar de maag te bevorderen moet 
Risedronaatnatrium Jubilant rechtop zittend of staand ingenomen worden met een glas 
gewoon leidingwater (> 120 ml). Nadat de tablet is ingenomen, mag de patient de 
eerstvolgende 30 minuten niet gaan liggen (zie rubriek 4.4 ). 
 
Toedienen van extra calcium en vitamine D dient te worden overwogen bij onvoldoende 
inname via de voeding. 
 
De optimale duur van de behandeling van osteoporose met een bisfosfonaat is niet 
vastgesteld. De noodzaak van voortgezette behandeling moet periodiek heroverwogen 
worden op basis van de voordelen en potentiële risico's van Risedronaatnatrium Jubilant 5 
mg voor de individuele patiënt, met name na 5 jaar gebruik of langer. 
 
Ouderen: Aanpassing van de dosering is niet nodig, omdat bij ouderen (> 60 jaar) de 
biologische beschikbaarheid, de verdeling en de eliminatie overeenkomen met deze van 
jongere patiënten.  
 
Nierfunctiestoornis: Bij patiënten met milde tot matige nierinsufficiëntie hoeft de dosering 
niet te worden aangepast. Natriumrisedronaat mag niet worden gebruikt bij patiënten met 
een ernstige nierfunctiestoornis (creatinine klaring lager dan 30 ml/min)( zie rubriek 4.3 en 
5.2). 
 
Pediatrische populatie: Natriumrisedronaat wordt niet aanbevolen voor het gebruik bij 
kinderen jonger dan 18 jaar vanwege onvoldoende gegevens over veiligheid en 
werkzaamheid (zie ook rubriek 5.1). 
 
4.3 Contra-indicaties 
 
Overgevoeligheid voor natriumrisedronaat of voor één van de hulpstoffen. 
Hypocalciëmie (zie rubriek 4.4). 
Zwangerschap en borstvoeding. 

Jubilant Pharmaceuticals nv 
Risedronaatnatrium Jubilant 5 mg filmomhulde tabletten 
 
SPCN – p. 3/12 
 
Januari 2012 
 
Ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring < 30 ml/min). 
 
4.4  Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
 
Voedsel, drank (met uitzondering van gewoon leidingwater) en geneesmiddelen die 
meerwaardige kationen bevatten (zoals calcium, magnesium, ijzer en aluminium) kunnen de 
absorptie van bisfosfonaten verstoren en mogen niet tegelijkertijd worden ingenomen met 
natriumrisedronaat (zie rubriek 4.5). Het is noodzakelijk om de doseringsinstructies 
zorgvuldig op te volgen om de bedoelde effectiviteit te bereiken (zie rubriek 4.2). 
 
De werkzaamheid van bisfosfonaten bij de behandeling van postmenopauzale osteoporose 
hangt samen met de aanwezigheid van een lage botmineraaldichtheid (BMD T-score ter 
hoogte van heup of lumbale wervelkolom < - 2.5 SD) en/of bestaande fracturen. 
Hoge leeftijd dan wel klinische risicofactoren voor fracturen zijn, op zichzelf staand, geen 
redenen om een osteoporosebehandeling met een bisfosfonaat te starten. Er bestaat slechts 
beperkt bewijs voor de effectiviteit van bisfosfonaten waaronder risedronaatnatrium bij zeer 
oude vrouwen (> 80 jaar), (zie rubriek 5.1). 
 
Bisfosfonaten zijn in verband gebracht met oesofagitis, gastritis en ulceratie van de 
oesofagus en het gastroduodenum. Dus, voorzichtigheid is geboden: 
 
Bij patiënten met een voorgeschiedenis van oesofagusaandoeningen die de passage 
door de slokdarm of de lediging ervan vertragen zoals stricturen en achalasie. 
 
Bij patiënten die niet in staat zijn om tot tenminste 30 minuten na de inname van de 
tablet rechtop te kunnen blijven zitten of staan. 
 
Als risedronaat wordt gegeven aan patiënten met actieve of recente problemen van de 
oesofagus of het bovenste gedeelte van het maagdarmkanaal. 
 
Artsen moeten bij patiënten het belang van de doseringsinstructies uitleggen en 
benadrukken alert te zijn op aanwijzingen of symptomen van mogelijke oesofageale reactie. 
Patiënten moeten geinstrueerd worden om tijdig medische hulp te zoeken indien zij 
klachten van oesofageale irritatie zoals dysphagie, pijn bij slikken, retrosternale pijn of 
nieuwe/verergerde zuurbranden ontwikkelen. 
 
Hypocalciëmie moet worden behandeld, voordat met Risedronaatnatrium Jubilant wordt 
gestart. Andere stoornissen van het bot- en mineraalmetabolisme ( bijvoorbeeld disfunctie 
van de bijschildklier, hypovitaminose D) moeten worden behandeld, wanneer met 
Risedronaatnatrium Jubilant wordt gestart. 
 
Osteonecrose van de kaak, algemeen geassocieerd met het trekken van tanden en/of locale 
infectie (inclusief osteomyelitis) is gemeld bij kankerpatiënten met behandelingsschema’s 
met daarin primair intraveneus toegediende bisfosfonaten. Veel van deze patiënten kregen 
ook chemotherapie en corticosteroïden. Osteonecrose van de kaak is ook gemeld bij 
osteoporosepatiënten die orale bisfosfonaten kregen. 
 
Een tandonderzoek met geschikte preventieve tandheelkunde moet overwogen worden voor 
de behandeling met bisfosfonaten bij patiënten met bijkomende risicofactoren (bv. kanker, 

Jubilant Pharmaceuticals nv 
Risedronaatnatrium Jubilant 5 mg filmomhulde tabletten 
 
SPCN – p. 4/12 
 
Januari 2012 
 
chemotherapie, radiotherapie, corticosteroïden, slechte mondhygiene). 
 
Tijdens de behandeling moeten deze patiënten zo mogelijk invasieve tandbehandelingen 
vermijden. Voor patiënten die osteonecrose van de kaak ontwikkelen tijdens de therapie 
met bisfosfonaten, kunnen tandheelkundige operaties de klachten verergeren. Voor 
patiënten waarvoor tandheelkundige operaties noodzakelijk zijn, zijn geen gegevens 
beschikbaar die aangeven of discontinueren van de behandeling met bisfosfonaten het risico 
op osteonecrose van de kaak vermindert. De klinische beoordeling door de behandelende 
arts dient de richtlijn te zijn voor het behandelingsplan van elke patient, gebaseerd op een 
individuele afweging van de voor- en nadelen. 
 
Atypische femurfracturen 
Bij behandeling met bisfosfonaten zijn atypische subtrochantere en femurschachtfracturen 
gemeld, met name bij patiënten die langdurig wegens osteoporose behandeld worden. Deze 
transversale of korte schuine fracturen kunnen langs het hele femur optreden vanaf direct 
onder de trochanter minor tot vlak boven de supracondylaire rand. Deze fracturen treden op 
na minimaal of geen trauma. 
Sommige patiënten ervaren pijn in de dij of lies, weken tot maanden voor het optreden van 
een volledige femorale fractuur, vaak samen met kenmerken van stressfracturen bij 
beeldvormend onderzoek. De fracturen zijn in veel gevallen bilateraal. Daarom moet het 
contralaterale femur worden onderzocht bij patiënten die met bisfosfonaten worden 
behandeld en een femurschachtfractuur hebben opgelopen. Ook is slechte genezing van 
deze fracturen gemeld. Op basis van een individuele inschatting van de voor- en nadelen 
moet worden overwogen om de bisfosfonaattherapie te staken bij patiënten met verdenking 
op een atypische femurfractuur tot er een beoordeling is gemaakt van de patiënt. 
Patiënten moeten het advies krijgen om tijdens behandeling met bisfosfonaten elke pijn in 
de dij, heup of lies te melden. Elke patiënt die zich met zulke symptomen aandient, moet 
worden onderzocht op een onvolledige femurfractuur. 
 
Dit geneesmiddel bevat lactose. Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als 
galactose-intolerantie, Lapp lactasedeficiëntie of glucose-galactose malabsorptie, dienen dit 
geneesmiddel niet te gebruiken. 
 
4.5  Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie  
 
Formele interactiestudies zijn niet uitgevoerd. Tijdens de klinische studies werden echter 
geen klinisch relevante interacties met andere geneesmiddelen gevonden. Tijdens de fase III 
osteoporose studies van natriumrisedronaat vermeldde 33 % van de patiënten ook 
acetylsalicylzuur te gebruiken en 45 % NSAIDs.  
 
Natriumrisedronaat kan tegelijk met oestrogeensuppletie  worden gebruikt, indien dit 
gewenst wordt geacht. 
 
Gelijktijdige inname van geneesmiddelen die meerwaardige kationen bevatten 
(bijvoorbeeld calcium, magnesium, ijzer en aluminium) verstoort de absorptie van 
natriumrisedronaat (zie rubriek 4.4). 

Jubilant Pharmaceuticals nv 
Risedronaatnatrium Jubilant 5 mg filmomhulde tabletten 
 
SPCN – p. 5/12 
 
Januari 2012 
 
 
Natriumrisedronaat wordt niet systemisch gemetaboliseerd, geeft geen cytochroom P450-
enzym inductie en heeft een geringe eiwitbinding. 
 
4.6 Vruchtbaarheid, 
zwangerschap en borstvoeding 
 
Er zijn geen adequate gegevens beschikbaar over het gebruik van natriumrisedronaat bij 
zwangere vrouwen. Onderzoek bij dieren heeft reproductietoxiciteit aangetoond (zie rubriek 
5.3). Het potentieel risico voor de mens is niet bekend. Onderzoek bij dieren heeft 
aangetoond dat een kleine hoeveelheid natriumrisedronaat overgaat in moedermelk. 
Natriumrisedronaat mag niet tijdens de zwangerschap of bij borstvoeding worden gebruikt. 
 
4.7  Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 
 
Er werden geen effecten waargenomen die de rijvaardigheid en het vermogen om machines 
te bedienen beïnvloeden. 
 
4.8 Bijwerkingen 
 
In fase III studies werd het gebruik van risedronaat bij meer dan 15.000 patiënten 
bestudeerd. 
In de klinische proeven was de meerderheid van de bijwerkingen licht tot matig van ernst 
en meestal was stoppen van de behandeling niet nodig. 
 
Bijwerkingen gerapporteerd tijdens de fase III klinische studies bij postmenopauzale 
vrouwen met osteoporose, behandeld tot 36 maanden met risedronaat 5 mg/dag (n=5020) of 
placebo (n=5048), gezien als mogelijk of waarschijnlijk gerelateerd aan risedronaat zijn 
hieronder weergegeven gebruik makend van de volgende regel (voorvallen versus placebo 
worden weergegeven tussen haakjes): zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100, <1/10); soms 
(≥1/1000, <1/100); zelden (≥1/10.000, <1/1000); zeer zelden (<1/10.000) 
 
Zenuwstelselaandoeningen: 
Vaak: 
 
hoofdpijn (1,8% vs 1,4 %) 
 
Oogaandoeningen: 
Soms:  
iritis* 
 
Maagdarmstelselaandoeningen: 
Vaak: 
obstipatie (5,0% vs 4,8%), dyspepsie (4,5% vs 4,1%), nausea (4,3% vs 
4,0%), buikpijn (3,5% vs 3,3%), diarree (3,0% vs 2,7%) 
Soms: 
gastritis (0,9% vs 0,7%), oesophagitis (0,9% vs 0,9%), dysfagie (0,4% vs 
0,2%), duodenitis (0,2% vs 0,1%), oesophagus ulcus (0,2% vs 0,2%) 
Zelden:   
glossitis (<0,1% vs 0,1%), oesophagus strictuur (<0,1% vs 0,0%) 
 
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: 
Vaak: 
 
musculoskeletale pijn (2,1% vs 1,9%) 

Jubilant Pharmaceuticals nv 
Risedronaatnatrium Jubilant 5 mg filmomhulde tabletten 
 
SPCN – p. 6/12 
 
Januari 2012 
 
 
Onderzoeken: 
Zelden:  
afwijkende leverfunctietests* 
 
* Geen relevante voorvallen van de fase III osteoporose studies; frequentie is gebaseerd op 
bijwerkingen/laboratorium/immuniteitsonderzoek bevindingen uit eerdere klinische studies. 
 
 
Laboratoriumbevindingen: Bij sommige patiënten zijn in het begin van de behandeling 
voorbijgaande, asymptomatische, lichte dalingen van de serumcalcium- en fosfaatspiegels 
waargenomen. 
 
Sinds de introductie van het product zijn de volgende reacties gemeld:  
 
Frequentie zelden: 
 
Atypische subtrochantere en femurschachtfracturen (bijwerking van bisfosfonaatklasse). 
 
Frequentie onbekend: 
 
Oogaandoeningen: 
Iritis, uveitis 
 
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: 
Osteonecrose van de kaak 
 
Huid en onderhuidaandoeningen: 
Overgevoeligheid en huidreacties, zoals angio-oedeem, gegeneraliseerde uitslag, netelroos 
huidreacties met blaasvorming, leukocytoclastische vasculitis. 
waarvan sommige ernstig, zoals geisoleerde meldingen van Stevens-Johnson syndroom, 
toxische epidermale necrolyse. 
Haarverlies. 
 
Immuunsysteemaandoeningen: 
Anafylactische reactie 
 
Lever- en galaandoeningen: 
Ernstige leveraandoeningen. In de meeste van de gemelde gevallen werden de patiënten 
tevens behandeld met andere producten waarvan bekend is dat het leveraandoeningen 
veroorzaakt. 
 
4.9 Overdosering 
 
Er is geen specifieke informatie beschikbaar over de behandeling van overdosering met 
natriumrisedronaat. 
Na substantiële overdosering kan een daling van de serumcalciumspiegel worden verwacht. 

Jubilant Pharmaceuticals nv 
Risedronaatnatrium Jubilant 5 mg filmomhulde tabletten 
 
SPCN – p. 7/12 
 
Januari 2012 
 
Bij sommige van deze patiënten zouden ook tekenen en symptomen van hypocalciëmie 
kunnen optreden. 
Melk of antacida die magnesium, calcium of aluminium bevatten, dienen te worden 
toegediend om risedronaat te binden en de absorptie van natriumrisedronaat te verminderen. 
In gevallen van substantiële overdosering kan maagspoeling worden overwogen om niet-
geabsorbeerd natriumrisedronaat te verwijderen. 
 
5. FARMACOLOGISCHE 
EIGENSCHAPPEN 
 
5.1 Farmacodynamische 
eigenschappen 
 
Farmacotherapeutische categorie : Bisfosfonaten 
ATC-Code: M05 BA07 
 
Natriumrisedronaat is een pyridinylbisfosfonaat dat zich bindt aan hydroxyapatiet en dat de 
botafbraak, veroorzaakt door osteoclasten, remt. De botomzetting vermindert terwijl de 
activiteit van de osteoblasten en de botmineralisatie behouden blijven. Tijdens het 
preklinisch onderzoek werd voor natriumrisedronaat een potente anti-osteoclasten en 
botafbraakremmende activiteit aangetoond, waarbij de botmassa en de biomechanische 
skeletsterkte dosisafhankelijk toenamen. De activiteit van natriumrisedronaat werd 
bevestigd door metingen van biochemische markers van de botomzetting tijdens de 
farmacodynamische en de klinische studies. Daling van de biochemische markers van de 
botomzetting werd waargenomen binnen 1 maand na starten van de behandeling en was na 
3-6 maanden maximaal.  
 
Behandeling en preventie van postmenopauzale osteoporose: 
Een aantal risicofactoren wordt geassocieerd met postmenopauzale osteoporose zoals een 
lage botmassa, een lage botmineraaldensiteit (BMD), vroege menopauze, roken of hebben 
gerookt en een familiegeschiedenis van osteoporose. Fracturen zijn het klinische gevolg van 
osteoporose. Het risico op fracturen verhoogt met het aantal risicofactoren. 
 
Het klinische programma bestudeerde het effect van natriumrisedronaat op het risico van 
heup- en wervelfracturen en omvatte vroeg en laat postmenopauzale vrouwen, met of 
zonder fracturen. Dagelijkse doses van 2.5 mg en 5 mg werden bestudeerd en alle groepen - 
met inbegrip van de controlegroepen - kregen calcium en vitamine D (wanneer de 
‘baseline’ waarden laag waren). De absolute en relatieve risico’s voor nieuwe wervel- en 
heupfracturen werden door een ‘time-to-first event’ analyse bepaald. 
 
 
In twee placebo-gecontroleerde studies (n = 3661) werden vrouwen onder de 85 jaar 
met bestaande wervelfracturen geïncludeerd. Natriumrisedronaat 5 mg per dag, 
gegeven gedurende 3 jaar, verminderde het risico van nieuwe wervelfracturen 
vergeleken met de controlegroep. Bij vrouwen met respectievelijk ten minste twee dan 
wel ten minste één wervelfractuur, nam het relatieve risico af met respectievelijk 49 % 
en 41 % (incidentie van nieuwe wervelfracturen met natriumrisedronaat 
respectievelijk 18.1 % en 11.3 %, met placebo respectievelijk 29.0 % en 16.3 %). Het 
effect werd reeds gezien aan het einde van het eerste jaar behandelen. Voordelen 

Jubilant Pharmaceuticals nv 
Risedronaatnatrium Jubilant 5 mg filmomhulde tabletten 
 
SPCN – p. 8/12 
 
Januari 2012 
 
werden ook aangetoond bij vrouwen met multipele fracturen bij aanvang van de 
behandeling. Ook verminderde natriumrisedronaat 5 mg, in vergelijking met de 
controlegroep, het jaarlijkse lengteverlies. 
 
In twee andere placebo-gecontroleerde studies werden postmenopauzale vrouwen 
geïncludeerd ouder dan 70 jaar met of zonder bestaande wervelfracturen. Vrouwen 
van 70-79 jaar werden geïncludeerd met een femurhals BMD T-score < - 3 SD 
(fabrikantennorm d.w.z. -2.5 SD wanneer NHANES III wordt gebruikt) en tenminste 
één andere risicofactor. Vrouwen > 80 jaar oud konden worden geïncludeerd op basis 
van een niet-skelet gerelateerde risicofactor voor heupfracturen dan wel een lage 
femurhals BMD. Statistische significantie voor de effectiviteit van natriumrisedronaat 
versus placebo werd enkel bereikt na samenvoegen van beide behandelingsgroepen, 
2.5 en 5 mg. 
De volgende resultaten zijn gebaseerd op een a posteriori analyse van subgroepen 
gedefinieerd volgens de klinische praktijk en de huidige definities van osteoporose: 
- In een subgroep patiënten met femurhals BMD T score < - 2.5 SD (NHANES III) en ten 
minste één bestaande wervelfractuur, verminderde natriumrisedronaat , gegeven gedurende 
3 jaar , het risico van heupfracturen met 46% in vergelijking met de controlegroep 
(incidentie van heupfracturen met natriumrisedronaat in de gecombineerde 2.5 en 5 mg 
groepen 3.8%, met placebo 7.4 %). 
- Gegevens suggereren dat er een meer beperkte bescherming zou zijn bij hoogbejaarden (> 
80 jaar). Dit zou te wijten kunnen zijn aan het stijgende belang van niet-skelet gerelateerde 
factoren met toenemen van de leeftijd, bij het ontstaan van heupfracturen. 
In deze studies tonen gegevens, geanalyseerd als secundair eindpunt, een vermindering aan 
van het risico van nieuwe wervelfracturen bij patiënten met een lage femurhals BMD 
zonder bestaande wervelfracturen en bij patiënten met een lage femurhals BMD met of 
zonder bestaande wervelfracturen. 
 
Natriumrisedronaat 5 mg per dag, gegeven gedurende 3 jaar, verhoogde de BMD t.o.v. de 
controlegroep ter hoogte van de lumbale wervelkolom, femurhals, trochanter en pols en  
voorkwam botverlies ter hoogte van de midschacht radius. 
 
 
Het remmend effect van natriumrisedronaat op de botomzettingssnelheid was na een 
jaar zonder behandeling volgend op 3 jaar behandeling met natriumrisedronaat 5 mg 
per dag, snel omkeerbaar. 
 
Natriumrisedronaat 5 mg per dag, gegeven aan postmenopauzale vrouwen die ook 
oestrogenen gebruiken, leidde tot een toename in de bot mineraal densiteit (BMD) 
enkel in de femurhals en de midschacht radius vergeleken met oestrogenen alleen.  
 
Botbiopten van postmenopauzale vrouwen die 2 a 3 jaar natriumrisedronaat 5 mg per 
dag innamen, toonden de verwachte gematigde vermindering van de botomzetting. 
Bot, gevormd tijdens de behandeling met natriumrisedronaat, had een normale 
lamellaire structuur en was normaal gemineraliseerd. Deze gegevens, samen met de 
verminderde incidentie bij postmenopauzale vrouwen met osteoporose, van 
osteoporotische fracturen ter hoogte van de wervels, lijken aan te geven dat er geen 
negatief effect is op de botkwaliteit. 
 
Endoscopische bevindingen bij een aantal patiënten met matige tot ernstige 
maagdarmklachten, zowel in de natriumrisedronaat- als in de controlegroep, gaven 

Jubilant Pharmaceuticals nv 
Risedronaatnatrium Jubilant 5 mg filmomhulde tabletten 
 
SPCN – p. 9/12 
 
Januari 2012 
 
geen aanwijzingen voor het ontstaan van, aan de behandeling gerelateerde maag-, 
duodenum of 
oesofaguszweren, hoewel duodenitis in zeldzame gevallen werd waargenomen in de 
natriumrisedronaatgroep. 
 
In een vergelijkende studie van postmenopauzale vrouwen met osteoporose 
betreffende dosering vóór het ontbijt of dosering op een ander moment van de dag, 
was de winst van de BMD van de lumbale wervelkolom statistisch hoger bij de 
dosering vóór het ontbijt.  
 
Natriumrisedronaat heeft bij postmenopauzale vrouwen met osteopenie een superieur effect 
aangetoond in vergelijking met placebo ten aanzien van het verhogen van de BMD van de 
lumbale wervelkolom na 12 en 24 maanden.  
 
Door corticosteroïden geïnduceerde osteoporose :  
Het klinische programma omvatte patiënten, die in de voorafgaande 3 maanden een 
behandeling met corticosteroïden waren begonnen (> 7.5 mg/dag prednison of 
equivalenten), of patiënten die al langer dan 6 maanden corticosteroïden namen.  
De resultaten van deze studies toonden aan dat:  
 
natriumrisedronaat 5 mg per dag, gegeven gedurende 1 jaar, leidde tot behoud of 
stijging van de BMD ter hoogte van de lumbale wervelkolom, de femurhals en de 
trochanter, vergeleken met de controlegroep.  
 
in gepoolde studies, natriumrisedronaat 5 mg per dag, de incidentie van 
wervelfracturen, gecontroleerd als veiligheidscriterium, in 1 jaar verminderde ten 
opzichte van de controlegroep.  
 
histologisch onderzoek van botbiopten bij patiënten die dagelijks corticosteroïden en 
natriumrisedronaat 5 mg innamen, geen tekenen van een verstoord mineralisatieproces 
vertoonden.  
 
Pediatrische populatie: 
De veiligheid en werkzaamheid van natriumrisedronaat werd onderzocht in een nog 
lopende studie bij pediatrische patiënten in de leeftijd van 4 tot jonger dan 16 jaar met 
osteogenesis imperfecta. Na voltooiing van het eerste jaar van deze gerandomiseerde, 
dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie werd een statistisch significante verhoging van 
de BMD van de lumbale wervelkolom aangetoond bij de risedronaat groep versus de 
placebo groep; desondanks werd een verhoogd aantal van minstens 1 nieuwe 
morfometrische wervelfractuur (aangetoond op een röntgenfoto) gevonden in de risedronaat 
groep versus placebo. Al met al ondersteunen deze resultaten het gebruik van 
natriumrisedronaat bij pediatrische patiënten met osteogenesis imperfecta niet. 
 
5.2 Farmacokinetische 
eigenschappen 
 
Absorptie: 
Na een orale dosis vindt absorptie relatief snel plaats (Tmax ~1 uur). In het onderzochte 
traject (tussen 2,5 en 30 mg) is de absorptie onafhankelijk van de dosis. De gemiddelde 
biologische beschikbaarheid na inname van de tablet is 0,63 % en deze neemt af wanneer 
natriumrisedronaat samen met voedsel wordt ingenomen. De biologische beschikbaarheid is 

Jubilant Pharmaceuticals nv 
Risedronaatnatrium Jubilant 5 mg filmomhulde tabletten 
 
SPCN – p. 10/12 
 
Januari 2012 
 
vergelijkbaar bij mannen en vrouwen. 
 
Distributie: 
Het gemiddelde steady-state distributievolume bij de mens bedraagt 6,3 l/kg. De plasma-
eiwitbinding bedraagt ongeveer 24 %. 
 
Metabolisatie: 
Er zijn geen aanwijzingen dat natriumrisedronaat systemisch wordt gemetaboliseerd. 
 
Eliminatie: 
Ongeveer de helft van de geabsorbeerde dosis wordt binnen 24 uur via de urine 
uitgescheiden en 85 % van een intraveneuze dosis wordt na 28 dagen in de urine 
teruggevonden. De gemiddelde renale klaring is 105 ml/min en de gemiddelde totale 
klaring 122 ml/min. Het verschil in klaring kan waarschijnlijk worden toegeschreven als 
gevolg van adsorptie aan bot. De renale klaring is onafhankelijk van de concentratie en er 
bestaat een lineair verband tussen renale en creatinineklaring. Niet-geabsorbeerd 
natriumrisedronaat wordt onveranderd in de faeces uitgescheiden. Na orale toediening 
vertoont het concentratie-tijd profiel drie eliminatiefasen met een terminale halfwaardetijd 
van 480 uur. 
 
Bijzondere Populaties: 
Ouderen: aanpassing van de dosering is niet nodig. 
 
Acetylsalicylzuur- en NSAID-gebruikers : 
Bij regelmatige inname van NSAIDs of acetylsalicylzuur (3 dagen of meer per week) was 
de incidentie van bijwerkingen ter hoogte van het bovenste gedeelte van het 
maagdarmkanaal bij patiënten behandeld met natriumrisedronaat vergelijkbaar met de 
incidentie bij de controlepatiënten. 
 
5.3  Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 
 
In de toxicologische studies met natriumrisedronaat bij rat en hond, werden 
dosisafhankelijke toxische effecten op de lever gezien, die zich voornamelijk uitten als 
verhoogde enzymwaarden met histologische veranderingen in de rat. De klinische betekenis 
hiervan is niet bekend. Toxiciteit op de testikels werd waargenomen bij ratten en honden na 
blootstelling die boven de menselijke therapeutische blootstelling lag. Dosis gerelateerd 
voorkomen van irritatie van de bovenste luchtwegen werd regelmatig vastgesteld bij 
knaagdieren. Soortgelijke effecten zijn vastgesteld met andere bisfosfonaten. Effecten op de 
lagere luchtwegen werden ook vastgesteld bij knaagdieren na inname over een langere 
periode, maar de klinische betekenis van deze bevindingen is onduidelijk. In reproductie 
toxiciteitsstudies vertoonden foetussen van behandelde vrouwelijke ratten veranderingen in 
de ossificatie van het sternum en/of de schedel, bij doses die de klinische benaderden. Bij 
zwangere ratten kwam hypocalciëmie voor en bij de ratten die mochten werpen kwam 
mortaliteit voor. Er is geen bewijs van teratogenese bij 3.2 mg/kg/dag bij ratten en 
10 mg/kg/dag bij konijnen, doch slechts gegevens van een beperkt aantal konijnen zijn 
beschikbaar. Toxiciteit bij de moeder belette het testen van hogere doses. De studies 

Jubilant Pharmaceuticals nv 
Risedronaatnatrium Jubilant 5 mg filmomhulde tabletten 
 
SPCN – p. 11/12 
 
Januari 2012 
 
betreffende genotoxiciteit en carcinogenese wijzen niet op specifieke risico’s voor de mens. 
 
6. FARMACEUTISCHE 
GEGEVENS 
 
6.1  Lijst van hulpstoffen 
 
Tabletkern: Lactose 
monohydrate 
Microkristallijne cellulose 
Crospovidon  
Magnesiumstearaat. 
 
Filmomhulling:  Geel ijzeroxide E172 
Hypromellose 
Macrogol 
Hydroxypropyl Cellulose 
Colloidaal Siliciumdioxide (watervrij) 
Titaandioxide E171. 
 
6.2  Gevallen van onverenigbaarheid 
 
Niet van toepassing. 
 
6.3 Houdbaarheid 
 
3 jaar. 
 
6.4  Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 
 
Voor dit geneesmiddel zijn geen speciale bewaarcondities. 
 
6.5  Aard en inhoud van de verpakking 
 
OPA-Al-PVC/aluminium doordrukstrips in een kartonnen doosje. 
28 tabletten. 
 
6.6  Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen 
 
Geen bijzondere vereisten. 
 
7. 
HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
Jubilant Pharmaceuticals nv 
Axxes Business Park 
Guldensporenpark 22 – Blok C 
9820 Merelbeke 
België 

Jubilant Pharmaceuticals nv 
Risedronaatnatrium Jubilant 5 mg filmomhulde tabletten 
 
SPCN – p. 12/12 
 
Januari 2012 
 
 
8. 
NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
RVG 106742 
 
9. 
DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/HERNIEUWING 
VAN DE VERGUNNING 

 
 
25 januari 2011 
 
10.  DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
 
Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 6.3: 21 maart 2012 
 

« Vorige
[Risedronaatnatrium Ivowen wekelijks 35 mg filmomhulde tabletten]
Volgende »
[Risedronaatnatrium Jubilant 5 mg filmomhulde tabletten]