College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Methylfenidaat bevattende producten niet onderling uitwisselbaar

Nieuws van: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
Naast de registratie van Concerta 18/36/54 mg in 2002 zijn er recent twee andere methylfenidaat bevattende producten met gereguleerde afgifte geregistreerd: Equasym XL 10/20/30 mg Capsules en Medimetic CR 10/20/30/40 mg. Het College wenst te benadrukken dat deze producten niet als onderling uitwisselbaar kunnen worden beschouwd.

Zowel Concerta, Equasym XL en Medimetic CR geven een deel van het methylfenidaat direct af; het resterende deel wordt gereguleerd afgegeven. De hoeveelheid methylfenidaat die direct wordt afgegeven én de wijze van gereguleerde afgifte is echter voor ieder product verschillend. De kinetische profielen van drie producten wijken daardoor onderling af.

Daarnaast hebben de verschillen in formulering invloed op het tijdstip van inname. Equasym XL moet voor het ontbijt worden ingenomen terwijl Medimetic juist tijdens of na het ontbijt moet worden ingenomen. Indien hier van afgeweken wordt, wordt het mechanisme van gereguleerde afgifte nadelig beïnvloed. Voor Concerta gelden geen specifieke instructies voor inname voor, tijdens of na het ontbijt.

De effectiviteit van de producten is onderzocht in vergelijkende klinische studies met de innovator Ritalin (conventionele tabletten, RVG 03957, registratiehouder Novartis Pharma).Er zijn aanwijzingen dat de producten wat betreft werkingsduur en werkingspatroon een verschil vertonen wanneer vergeleken met een behandeling met conventionele methylfenidaat bevattende producten. Voor de product informatie voor Equasym XL heeft dit geleid tot aanvullende instructies*. Vergelijkende effectiviteitgegevens van de producten met gereguleerde afgifte onderling zijn helaas niet beschikbaar.

Gezien de bovenstaande verschillen tussen Concerta, Equasym XL en Medimetic CR kunnen deze producten niet als onderling uitwisselbaar worden beschouwd. Patiënten dienen derhalve niet van het ene op het andere product te worden overgezet zonder medisch toezicht.

* Indien het effect laat in de middag of vroeg in de avond afneemt dient overwogen te worden om de behandeling voort te zetten met tweemaal daags toediening van methylfenidaat in conventionele vorm. Het gebruik van Equasym XL dient gestaakt te worden als blijkt dat de totale hoeveelheid methylfenidaat die per dag wordt gebruikt hoger is dan bij het gebruik van conventionele producten.
www.cbg-meb.nl/...2006-11-10-methylfenidaat-Equasym-Medimetic/default.htm - 10 nov 2006« Vorige
[Teststrip voor suikerpatiënt vergoed]
Volgende »
[Samenvatting klanttevredenheidonderzoek CBG]

Gevonden op deze pagina: